Degé Kangyur volume 51, F.242.a

།དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་པོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་མེ་ཏོག་པད་མ་ཕུལ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་པས་མེ་ཏོག་པད་མ་འདི་དག་གསོལ་ཏེ་བསྙུང་བ་མ་མཆིས་སམ། འོ་བརྒྱལ་བ་མ་མཆིས་སམ། བཞེངས་པ་ཡང་ངམ། བདེ་བ་ལ་རེག་པར་གནས་སམ་ཞེས་ཀྱང་གསུང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཞེས་ཏེ་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་བཞག་གོ། །​དེ་ནས་ལྷའི་བུ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ག་ལ་བ་དེར་སོང་སྟེ་ཕྱིན་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་གིས་ལུང་སྟོན་པའི་བཤད་པ་ཐོབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། སོང་ཤིག་དང་ཁྱོད་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་པོས་ལུང་སྟོན་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནས་ལྷའི་བུ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་སོང་སྟེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་པོའི་རྐང་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཆོས་འཛིན་པ། པད་མའི་ཞལ། པད་མ་ལ་དགྱེས་པ། ཕྱག་ན་མེ་ཏོག་པད་མ་བཟང་པོ་མངའ་བ། པད་མའི་དཔལ་དང་ལྡན་པ། ཡོངས་སུ་བསྐོར་བ་འགྲོ་བ་དབུགས་འབྱིན་པར་མཛད་པ། སའི་སྤྱན་མཆོག་མཛད་པ། སིམ་པར་མཛད་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞེས་ལྷའི་བུ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་པོ་ལ་དེ་ལྟར་བསྟོད་ནས་ཁ་རོག་སྟེ་འདུག་པ་དང་། དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་པོས་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ཅིའི་ཕྱིར་ཁ་རོག་སྟེ་འདུག །​དེ་ནས་ལྷའི་བུ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསྟན་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། །​དེ་ནས་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གསུངས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཕྱེ་བ་ཞེས་བྱ་བར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh116.html?part=UT22084-051-004-1088#UT22084-051-004-1088