Degé Kangyur volume 51, F.239.b

ཡང་མཐོང་ངོ་། །​མཐོང་ནས་ཀྱང་སེམས་དད་པ་སྐྱེད་དོ། །​བསྐྱེད་ནས་དེའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཁང་པ་བརྩེགས་མ་དེ་ནས་འབྱུང་ངོ་། །​བྱུང་ནས་ཁ་ཅིག་ནི་འཆག་སར་འགྲོའོ། །​ཁ་ཅིག་ནི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་འགྲོའོ། །ཁ་ཅིག་ནི་རྫིང་བུ་དག་ཏུ་འགྲོའོ། །​ཁ་ཅིག་ནི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་པད་མ་རཱ་གའི་རིའི་ངོས་ལ་འགྲོའོ། །​དོང་ནས་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས། ལུས་དྲང་པོར་བསྲང་སྟེ་དྲན་པ་མངོན་པར་བཞག་ནས་འཁོད་དོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་དེ་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལྟ་བུ་དག་གནས་སོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་འདས་ནས་དབང་པོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་དེ་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་དུ་མ་གནས་ཏེ། དབང་པོའི་རྒྱལ་པོའི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་དེ་ན་ལྷའི་གསེར་གྱི་རི་བརྒྱད་ཁྲི་ཡོད་དོ། །​རི་དེ་དག་གི་དབུས་ན་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་མེ་ཏོག་པད་མ་ལྟར་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་དེ། གང་གི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་སེམས་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་དེ་དག་གི་བསམ་པ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་རིའི་རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་གནས་ཤིང་ཟས་དང་སྐོམ་གྱི་དྲན་པ་མི་སྒོམ་མོ། །​དེ་དག་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གཟིར་བར་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གོས་པར་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །​དུས་ཐམས་ཅད་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་སེམས་ཤིང་གནས་ཀྱི། དེ་དག་གི་ལུས་ལ་གཞན་སེམས་པ་མེད་དོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་འདས་ནས་སྨན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་དེ་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཐོག་མ་བསྐྱེད་པ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་དུ་གནས་སོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་དེ་ན་རི་དགུ་ཁྲི་ཡོད་དེ། ལ་ལ་ནི་རྡོ་རྗེའི་རི། ལ་ལ་ནི་དངུལ་གྱིའོ། །ལ་ལ་ནི་གསེར་གྱིའོ། །​ལ་ལ་ནི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཨིན་དྲ་ནཱི་ལའིའོ། །​ལ་ལ་ནི་པད་མ་རཱ་གའིའོ། །​ལ་ལ་ནི་མ་ར་ཀ་ཏའིའོ། །​ལ་ལ་ནི་ཤེལ་གྱིའོ། །​རིའི་རྒྱལ་པོ་དེ་ལྟ་བུ་དག་ཡོད་དོ། །​རི་རེ་རེ་ཞིང་ཡང་རྩེ་མོ་བརྒྱད་ཁྲི་ཡོད་དེ། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh116.html?part=UT22084-051-004-1083#UT22084-051-004-1083