Degé Kangyur volume 51, F.238.a

དུ་རྣལ་འབྱོར་གཞན་དག་ཕུབ་མ་དང་འདྲའོ། །​རྣལ་འབྱོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་འདི་ནི་འབྲས་རྨེའུར་གྱུར་པའོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཕྱིར། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཕྱིར། བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཕྱིར། བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཕྱིར། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཕྱིར། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཕྱིར་ཚོགས་འབྱིན་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་བཟླས་པ་གཅིག་བྱས་པས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་རོ། །​ལ་ལ་ཞིག་གིས་ལག་པས་རེག་པས་རེག་ན་དེ་དག་ཀྱང་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་འདི་ཡང་དེ་ལྟ་བུ་སྟེ། དེའི་མིང་འཛིན་པ་ཡང་དཀོན་ནོ། །མིང་ལན་ཅིག་བཟུང་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ན་བཟའ་དང་། བཤོས་དང་། མལ་སྟན་དང་། ན་བའི་རྐྱེན་གྱི་སྨན་གྱི་ཡོ་བྱད་དང་། ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བཀུར་སྟིར་བྱས་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནས་ཆོས་སྨྲ་བ་དེ་ལ་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སལ་བས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​ཡི་གེ་དྲུག་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་བདག་ལ་སྩོལ་ཅིག །​དེ་ནས་ཆོས་ཀྱི་མཁན་པོ་དེ་སེམས་ཤིང་འདུག་པ་ལས་དེ་ལ་ནམ་མཁའ་ལས་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་བྱིན་ཅིག་ཅེས་སྒྲ་བྱུང་ངོ་། །​དེ་ནས་ཆོས་སྨྲ་བ་དེ་སྒྲ་ག་ལས་བྱུང་ཞེས་བསམས་པ་དང་། དེ་ནས་ཡང་ནམ་མཁའ་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདིས་དཀའ་བ་སྤྱོད་པ་དུ་མ་ལ་བརྩོན་པར་བྱས་ཀྱིས་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་བྱིན་ཅིག་ཅེས་སྒྲ་བྱུང་ངོ་། །​དེ་ནས་ཆོས་སྨྲ་བ་དེས་ནམ་མཁའ་ལ་བལྟས་པ་དང་། འདམ་བུའི་མདའ་བཞིན་དུ་ཁ་དོག་དཀར་བ། རལ་བའི་ཅོད་པན་འཆང་བ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མགོ་ལ་བཞག་པ། ལག་པ་ན་མེ་ཏོག་པད་མ་བཟང་པོ་ཐོགས་པ། པད་མའི་དཔལ་གྱིས་བརྒྱན་པ་དེ་འདྲ་བའི་གཟུགས་མཐོང་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh116.html?part=UT22084-051-004-1080#UT22084-051-004-1080