Degé Kangyur volume 51, F.225.b

བ་མྱོང་ངོ་། །​འདི་ལྟ་སྟེ་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་པོ་རྟ་བ་ལ་ཧར་གྱུར་པས་ང་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་དེ་འདྲ་བ་ལས་ཡོངས་སུ་ཐར་བར་བྱས་སོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་པོའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ནི་ངས་བགྲང་མི་ནུས་ཏེ། བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་རེ་རེའི་གཏམ་ཆུང་ཟད་ཅིག་བཤད་དོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བ་གསེར་ཞེས་བྱ་བའི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་དེ་ན་དྲི་ཟ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་དག་གནས་ཏེ། དེ་དག་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་བར་མི་འགྱུར་ཞིང་བདེ་བ་དམ་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། ལྷའི་དངོས་པོ་དག་འབྱུང་བར་འགྱུར་གྱི། འདོད་ཆགས་ཅན་དུ་མི་འགྱུར། ཞེ་སྡང་ཅན་དུ་མི་འགྱུར། ཁོང་ཁྲོ་བའི་སེམས་མི་སྐྱེད། དེ་དག་ལས་གང་ལ་ཡང་གནོད་པའི་སེམས་མི་སྐྱེད་དེ། དེ་དག་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལ་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཆོས་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ། སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བ་གསེར་ཞེས་བྱ་བའི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ན་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཡོད་དེ། གང་དང་གང་གི་ཚེ་དྲི་ཟ་དེ་དག་བསམ་པ་སེམས་པ་དེའི་ཚེ་དེ་དག་གི་བསམ་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །​དེའི་ཚེ་གསེར་ཞེས་བྱ་བའི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ལས་འདས་ནས་ནག་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་དེ་ན་དྲང་སྲོང་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་དུ་མ་ཡོད་དེ། ལ་ལ་ནི་མངོན་པར་ཤེས་པ་གཅིག་པ། ལ་ལ་ནི་མངོན་པར་ཤེས་པ་གཉིས་པ། ལ་ལ་ནི་མངོན་པར་ཤེས་པ་གསུམ་པ། ལ་ལ་ནི་མངོན་པར་ཤེས་པ་བཞི་པ། ལ་ལ་ནི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་པ། ལ་ལ་ནི་མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་པའོ། །​བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་དེ་ན་དངུལ་གྱིས་གཞི་ལ་གསེར་གྱི་རི་དངུལ་གྱི་རྩེ་མོ་པད་མོ་དམར་པོས་བརྒྱན་པ་དེ་འདྲ་བའི་རི་བདུན་ཅུ་རྩ་བདུན་ཡོད་དེ། རི་རེ་རེ་ཞིང་ཡང་དྲང་སྲོང་བརྒྱད་ཁྲི་གནས་སོ། །​དྲང་སྲོང་དེ་དག་གི་ཤིང་དཔག་བསམ་ནི་འདི་འདྲ་སྟེ། སྡོང་པོ་ནི་དམར་པོ། འདབ་མ་ནི་གསེར་དང་། དངུལ་ལས་བྱས་པ་རིན་པོ་ཆེར་སྣང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh116.html?part=UT22084-051-004-1055#UT22084-051-004-1055