Degé Kangyur volume 51, F.221.a

།དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་པོ་དེ་ཉིད་དུ་ནམ་མཁའ་ལ་མི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་དེ་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་བཞིན་དུ་བདག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱོབ་མ་མཐོང་ནས་ཡུན་རིང་ངོ་སྙམ་དུ་བསམས་ནས་དེ་མཐར་གྱིས་ཛེ་ཏའི་ཚལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། འོང་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གཟིགས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་པོ་ཛེ་ཏའི་ཚལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཕྱིན་ནས་ལྷ་དང་ཀླུ་དང་། གནོད་སྦྱིན་དང་། དྲི་ཟ་དང་ལྷ་མ་ཡིན་དང་། ནམ་མཁའ་ལྡིང་དང་། མིའམ་ཅི་དང་། ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་པོ་དང་། མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་དག་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་དག་ཚོགས་པ་ཡང་མཐོང་ངོ་། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་གང་ཞིག་མཆི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་པོ་དེ་འོང་ངོ་། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་པོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། ལན་གསུམ་བསྐོར་ནས་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་ངལ་བསོས་སོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཁྱོད་ངལ་ལམ། འཆད་དམ། རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ལས་ཀྱིས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་བསྒྲུབས། དེས་སྔོན་ཇི་ལྟར་གྱུར་པ་གསོལ་ཏོ། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་ཏོ། །​བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡུལ་འདི་ལྟ་བུ་མ་མཐོང་ངོ་། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་ལ་ཡང་ཡུལ་འདི་ལྟ་བུ་མ་མཆིས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་གྱུར་པ་ལ་ལྟ་ཅི་སྨོས་སྙམ་མོ། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནམ་མཁའ་མཛོད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་པོའི་དྲུང་དུ་སོང་སྟེ། མདུན་དུ་འདུག་གོ། །​འདུག་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​ཁྱོད་ངལ་ལམ། འཆད་དམ། བདག་ནི་མི་ངལ་ལོ་ཉོན་མ་མོངས་སོ་ཞེས་ཕན་ཚུན་དུ་གཏམ་བྱས་ནས་ཁ་རོག་སྟེ་འཁོད་དོ། །

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh116.html?part=UT22084-051-004-1046#UT22084-051-004-1046