Degé Kangyur volume 51, F.244.a

རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་པོ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་དང་ལྡན་ཏེ། འདི་ལྟ་སྟེ། རབ་ཏུ་འཇོམས་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། རྒྱན་པར་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། རྒྱན་པར་མི་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། གློག་གི་སྤྱན་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། བཟོད་པར་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། གཟི་ཅན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། རྣམ་པར་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། དམ་པ་སྦྱིན་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། མཐུ་བརྒྱ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། སྤོབས་པའི་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། རྒྱལ་པོའི་དབང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། རྣམ་པ་མང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། རྡོ་རྗེའི་སྒོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། རྟག་ཏུ་དམ་པ་སྦྱིན་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། དབང་པོ་ཡོངས་སུ་ཐར་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཞེ་སྡང་ཡོངས་སུ་ཐར་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། དབང་པོ་དམ་པའི་མིག་ཅེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཉིན་བྱེད་དམ་པའི་མིག་ཅེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཆོས་ལ་མངོན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། རྡོ་རྗེའི་མངལ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤིན་ཏུ་སྟོན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། མྱ་ངན་འདའ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། འོད་ཟེར་མཐའ་ཡས་སྒྲུབ་ཅེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། རྣལ་འབྱོར་ཅེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། འཐོར་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། འཛམ་བུའི་གླིང་གི་དམ་པའི་མིག་ཅེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་དམ་པའི་མིག་ཅེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། བྱ་བ་བྱས་པ་ལ་མངོན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། སྐྱེ་དགུའི་གནས་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། མི་ཟད་པར་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། བསྟིར་མེད་སྐེམས་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། རྒྱ་མཚོ་ལྟར་ཟབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། འཁོར་བརྒྱ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། རིགས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh116.html?part=UT22084-051-004-1092#UT22084-051-004-1092