Degé Kangyur volume 51, F.243.a

ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་པོས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསྟན་ཏེ། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་ལེའུ་འདི་ཡང་བཤད་དོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་པོ་མཆིས་ཏེ། ལོང་བ་དག་གིས་ནི་མིག་ཐོབ་བོ། །​དེ་རིང་བདག་ནི་ཚེའི་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་གྱུར་ཏོ། །​བདག་དེ་རིང་ནི་བསམ་པ་བཞིན་དུ་གྲུབ་བོ། །བདག་དེ་རིང་ནི་བསམ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་སོ། །​བདག་དེ་རིང་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་ལ་བར་ཆད་མ་མཆིས་པར་གྱུར་ཏོ། །​ལེགས་པར་དགོངས་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སྟོན་ཏོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཡང་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་རིང་བདག་ལ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་པོའི་ཡོན་ཏན་གྱི་བྱེ་བྲག་བཤད་དུ་གསོལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་རིའི་རྒྱལ་པོ་ཁོར་ཡུག་དང་། ཁོར་ཡུག་ཆེན་པོ་དང་། རིའི་རྒྱལ་པོ་མུ་ཙི་ལིན་ད་དང་། རིའི་རྒྱལ་པོ་ནག་པོ་དང་། ནག་པོ་ཆེན་པོ་དང་། རིའི་རྒྱལ་པོ་གསུས་ཤོལ་དང་། རིའི་རྒྱལ་པོ་མི་སྟོན་པ་དང་། རིའི་རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་དུ་གཏོགས་པ་དང་། རིའི་རྒྱལ་པོ་འབར་བའི་ཁ་དང་། རིའི་རྒྱལ་པོ་རྩེ་མོ་བརྒྱ་པ་དང་། རིའི་རྒྱལ་པོ་ཁང་པ་དང་། རིའི་རྒྱལ་པོ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་དང་། རིའི་རྒྱལ་པོ་སྟོན་པ་དང་། རིའི་རྒྱལ་པོ་དུས་མ་ཡིན་པར་སྟོན་པ་དང་། རིའི་རྒྱལ་པོ་དེ་དག་སྲང་གཅིག་ལ་བཏབ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་ངས་རིའི་རྒྱལ་པོ་དེ་དག་སྲང་འདི་སྙེད་ཅིག་གོ་ཞེས་སམ། སྲང་བརྒྱའོ་ཞེས་སམ། སྲང་སྟོང་ངོ་ཞེས་སམ། བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་ཞེས་སམ། གྲངས་སུ་ཡང་། ཆར་ཡང་། བགྲང་བར་ཡང་ནུས་ཀྱི། རིགས་ཀྱི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ནི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh116.html?part=UT22084-051-004-1090#UT22084-051-004-1090