Degé Kangyur volume 51, F.241.a

པ་སྟོན་པར་མཛད་དེ། དེ་ལྟར་དེ་དག་འཛམ་བུའི་གླིང་ན་གནས་པའི་མི་རྣམས་ལ་ཆོས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དག་དུས་དུས་སུ་འཆད་དོ། །​དེ་ལྟར་རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་དག་གིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་པོའི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་དེ་དག་ཛེ་ཏའི་ཚལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཕྱིན་པའི་ལྷ་དང་། ཀླུ་དང་། གནོད་སྦྱིན་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་དང་། ནམ་མཁའ་ལྡིང་དང་། མི་འམ་ཅི་དང་། མི་དང་། མི་མ་ཡིན་པ་དང་། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དང་། མཐུ་བོ་ཆེ་ལ་སོགས་ཏེ་ལྷའི་བུ་ཚོགས་པ་དག་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་དུ་མ་དག་གིས་མཐོང་ངོ་། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་གཞན་དག་མཆིས་སམ་མ་མཆིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་འདས་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་པོའི་རྐང་པ་གཡས་པའི་མཐེ་བོ་དེ་ལས་མཚོ་ཆེན་པོ་བཞི་འབྱུང་སྟེ་གཏིང་དཔོག་མི་ནུས་སོ། །​གང་གི་ཚེ་ན་རྐང་པ་གཡས་པའི་མཐེ་བོ་ལས་ཆུ་བྱུང་བ་དེའི་ཚེ་རྟ་རྒོད་མའི་གདོང་ལྟ་བུར་འབབ་སྟེ། དེའི་ཚེ་ཐལ་བའི་ཕུང་པོར་འགྲོའོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་པོའི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནི་དེ་འདྲའོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་དེ་ཡང་མ་མཆིས་པ་ལགས་སམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ཡང་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་པོ་མཆིའམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh116.html?part=UT22084-051-004-1086#UT22084-051-004-1086