The Display of the Pure Land of Sukhāvatī

Kangyur volume 51, folio 196b

རིན་པོ་ཆེའི་པད་མས་ཁེབས་པ། བྱ་རོག་གིས་བཏུང་དུ་རུང་བར་ཁ་ད་ཆད་དུ་གྱུར་པ་གསེར་གྱི་བྱེ་མ་བདལ་བ་དག་ཡོད་དེ། རྫིང་དེ་དག་གི་ཕྱོགས་བཞི་ཀུན་ན་ཐེམ་སྐས་བཀྲ་བ། བལྟ་ན་སྡུག་པ། གསེར་དང་། དངུལ་དང་། བཻ་དཱུརྱ་དང་། ཤེལ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བཞི་ལས་བྱས་པ་བཞི་བཞི་ཡོད་དོ། །རྫིང་དེ་དག་གི་འགྲམ་ན་རིན་པོ་ཆེའི་ཤིང་ལྗོན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ལ་འདི་ལྟ་སྟེ། གསེར་དང་། དངུལ་དང་། བཻ་དཱུརྱ་དང་། ཤེལ་དང་། མུ་ཏིག་དམར་པོ་དང་། རྡོའི་སྙིང་པོ་དང་། སྤུག་གི་ཤིང་བཀྲ་བ། བལྟ་ན་སྡུག་པ་དག་སྐྱེས་སོ། །རྫིང་དེ་དག་ཀུན་ནས་པད་མ་སྐྱེས་པ་འདི་ལྟ་སྟེ། གསེར་དང་། གསེར་གྱི་ཁ་དོག །གསེར་གྱི་འོད་འབྱུང་བ། གསེར་ལྟ་བུར་སྟོན་པ། སྔོན་པོ་ཁ་དོག་སྔོན་པོ། འོད་སྔོན་པོ་འབྱུང་བ། སྔོན་པོ་ལྟ་བུར་སྟོན་པ། སེར་པོ་ཁ་དོག་སེར་པོ། འོད་སེར་པོ་འབྱུང་བ། སེར་པོ་ལྟ་བུར་སྟོན་པ། དམར་པོ་ཁ་དོག་དམར་པོ། །འོད་དམར་པོ་འབྱུང་བ། དམར་པོ་ལྟ་བུར་སྟོན་པ། དཀར་པོ། ཁ་དོག་དཀར་པོ། །འོད་དཀར་པོ་འབྱུང་བ། དཀར་པོ་ལྟ་བུར་སྟོན་པ། བཀྲ་བ། ཁ་དོག་བཀྲ་བ། འོད་བཀྲ་བ་འབྱུང་བ། བཀྲ་བ་ལྟ་བུར་སྟོན་པ། ཤིང་རྟའི་འཕང་ལོ་ཙམ་དག་སྐྱེས་སོ། །ཤཱ་རིའི་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་དག་གིས་ལེགས་པར་བརྒྱན་པའོ། ཤཱ་རིའི་བུ་གཞན་ཡང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་ན་ལྷའི་སིལ་སྙན་གྱི་སྒྲ་རྟག་ཏུ་འབྱུང་ངོ་། །ས་ཆེན་པོ་ནི་གསེར་གྱི་ཁ་དོག་ལྟ་བུ་སྟེ་ཉམས་དགའ་བའོ། །ཤཱ་རིའི་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་དག་གིས་ལེགས་པར་བརྒྱན་པའོ། །ཤཱ་རིའི་བུ་གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་ན་ཉིན་ལན་གསུམ། མཚན་ལན་གསུམ་དུ་ལྷའི་མེ་ཏོག་མན་དཱ་ར་བའི་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་ཆར་འབབ་བོ། །དེར་སེམས་ཅན་གང་དག་སྐྱེས་པ་དེ་དག་ཀྱང་སྔ་དྲོ་གཅིག་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གཞན་དང་གཞན་དུ་དོང་སྟེ་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་འབུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རེ་རེ་ལ་ཡང་མེ་ཏོག་སྐོན་བུ་བྱེ་བ་ཕྲག་འབུམ་མངོན་པར་འཐོར་ཏེ། གཏོར་ནས་ཉིན་མོ་གནས་པའི་ཕྱིར་སླར་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་ཉིད་དུ་འདོང་ངོ་།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh115.html#source-link-3