Degé Kangyur volume 51, F.42.a

ངས་ཁྱོད་གླ་བསྐྱེད་དེ་སྦྱིན་ནོ། །​ཁྱོད་ལ་ཅི་དང་ཅི་དགོས་པ་ཡང་ན་བུམ་པའི་རིན་ནམ། ཡང་ན་རིལ་བའི་རིན་ནམ། ཡང་ན་ཕྲུ་བའི་རིན་ནམ། ཡང་ན་ཤིང་གི་རིན་ནམ། ཡང་ན་ལན་ཚྭའི་རིན་ནམ། ཡང་ན་ཟས་སམ། ཡང་ན་གོས་ཀྱང་རུང་སྟེ། དེ་དག་ང་ལ་འཛེམ་པ་མེད་པར་སློངས་ཤིག །​ཀྱེ་སྐྱེས་བུ་ང་ལ་རས་རྙིང་པ་ཡང་ཡོད་དེ། དེ་སྟེ་དེ་ཡང་ཁྱོད་ལ་དགོས་ན་ཡང་སློངས་ཤིག་དང་། ངས་ཁྱེད་ལ་སྦྱིན་ནོ། །​ཀྱེ་སྐྱེས་བུ་ཡོ་བྱད་ཀྱི་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་དེ་དག་ཁྱོད་ལ་ཅི་དང་ཅི་དགོས་པ་དེ་དང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ངས་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་གྱིས། མི་ཁྱོད་མྱ་ངན་མེད་པར་བྱོས་ལ། ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་ཅི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་སོམས་ཤིག །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ང་ནི་རྒན་ཁྱོད་ནི་གཞོན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ངའི་ཕྱག་དར་གྱི་ཕུང་པོ་འདི་ཕྱགས་ཤིང་ལས་མང་པོ་བྱས་ཏེ། ཀྱེ་མི་ཁྱོད་ལས་འདི་བྱེད་པའི་ཚེ། སྒྱུ་འམ། གྱ་གྱུའམ། གཡོ་འམ། ང་རྒྱལ་ལམ། འཆབ་པ་སྔོན་བྱས་པའམ། བྱེད་པ་ཡང་མེད་དེ་ཀྱེ་སྐྱེས་བུ་ཇི་ལྟར་མི་འདི་དག་གཞན་ལས་བྱེད་པའི་ཚེ། སྐྱོན་དེ་དག་ཡོད་པ། ཁྱོད་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཉེས་པ་དེ་དག་ལས་གཅིག་ཀྱང་མ་མཐོང་གིས་དེང་ཕན་ཆད་ང་ལ་ཁྱོད་ནི་ངའི་སྙིང་གི་བུ་ཅི་ལྟ་བ་དེ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ནོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནས་ཁྱིམ་བདག་དེས་མི་དབུལ་པོ་དེ་ལ་བུ་ཞེས་མིང་དུ་བཏགས་སོ། །​མི་དབུལ་པོ་དེ་ཡང་ཁྱིམ་བདག་དེ་ལ་ཕར་འདུ་ཤེས་སྐྱེད་དེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་གྲངས་འདིས་ཁྱིམ་བདག་དེ་བུ་འཚལ་བས་སྐོམ་ནས། དགུང་ལོ་ཉི་ཤུའི་བར་དུ་བུ་དེ་ཕྱག་དར་གྱི་ཕུང་པོ་འཕྱག་ཏུ་སྩལ་ཏེ། དེ་ནས་དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་འདས་པ་དང་། མི་དབུལ་པོ་དེ་ཁྱིམ་བདག་དེའི་མཆིས་བྲང་གི་སླད་ནང་དུ་མཆི་བ་ལ་འཛེམ་པ་མ་མཆིས་པར་གྱུར་ཏེ། སྤྱིལ་པོ་དེ་ཉིད་ན་གནས་ཤིང་མཆིས་པ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནས་ཁྱིམ་བདག་དེ་བྲོ་འཚལ་བར་གྱུར་ཏེ། བདག་འགུམ་པའི་དུས་ལ་བབ་པར་མཐོང་ནས། དེ་མི་དབུལ་པོ་དེ་ལ་འདི་སྐད་དུ། ཀྱེ་མི་ཁྱོད་ཚུར་ཤོག །​ངའི་འགྲོན་བུ་དང་། གསེར་དང་། ནོར་དང་། འབྲུ་དང་། མཛོད་དང་། བང་བ་ཤིན་ཏུ་མང་དུ་ཡོད་པ་འདི་དག་ང་ནི་ནད་ཚབས་ཆེ་ན་དེ་དག་སུ་ལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6084#UT22084-051-001-6084