Degé Kangyur volume 51, F.37.b

གམ་མྱ་ངན་འདས་ཀྱང་རུང་། །​རྣམ་པ་འདི་འདྲ་མདོ་སྡེ་རབ་སྤངས་ཤིང་། །​དགེ་སློང་དེ་དག་ལ་ཡང་སྡང་འདོད་པས། །​དེ་ཡི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ང་ལས་ཉོན། །​དེ་དག་མི་ལས་འཆི་འཕོས་མནར་མེད་དུ། །​བསྐལ་པ་ཚང་བར་རབ་ཏུ་གནས་པར་འགྱུར། །​དེ་ནས་བར་གྱི་བསྐལ་པ་དུ་མར་ཡང་། །​བྱིས་པ་ཤི་ཞིང་འཕོས་ནས་དེར་ཡང་ལྷུང་། །​སེམས་ཅན་དམྱལ་ལས་ནམ་ཞིག་ཤི་འཕོས་ཀྱང་། །​དེ་ནས་དུད་འགྲོ་དག་ཏུའང་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །​ཤིན་ཏུ་རིད་པའི་ཝ་དང་ཁྱིར་གྱུར་ཅིང་། །​གཞན་དག་རྩེད་མོ་བྱེད་པའི་གཞིར་འགྱུར་ཏེ། །​དེ་ན་དེ་དག་ཁ་དོག་གནག་པར་འགྱུར། །​སྲེ་འོ་རྨ་ཅན་གཡན་པ་དག་གིས་གང་། །​སྤུ་ཡང་བྱི་ཞིང་ཤིན་ཏུ་ཉམ་ཆུང་འགྱུར། །​ང་ཡི་བྱང་ཆུབ་མཆོག་འདིར་ཞེ་སྡང་བས། །​སྲོག་ཆགས་ནང་ན་རྟག་ཏུ་སྨད་འགྱུར་ཏེ། །​རྡོ་དང་བོང་བས་ཕོག་ནས་ཤིན་ཏུ་འཁང་། །​དེ་དང་དེ་ན་དབྱིག་པས་ཀུན་བསྡིགས་ལ། །བཀྲེས་ཤིང་སྐོམ་པར་གྱུར་པས་ལུས་ཀྱང་སྐམས། །​བྱིས་པའི་བློ་གང་སངས་རྒྱས་ཚུལ་སྤོང་བ། །​རྔ་མོ་དང་ནི་བོང་བུར་ཡང་འགྱུར་ཏེ། །​ཁ་ཟས་བསམ་པ་དག་ལ་རྗེས་སེམས་ཤིང་། །​ཁལ་རྣམས་བཀལ་ནས་དབྱུག་པ་བརྒྱ་ཡིས་བརྡེགས། །​ཕྱིར་ཡང་དེ་དག་དེར་ནི་ཝར་གྱུར་ཏེ། །​ཤིན་ཏུ་མི་སྡུག་ཞར་བ་འཐེང་པོར་འགྱུར། །​གྲོང་གི་གཞོན་ནུ་དག་གིས་རབ་གཙེས་ཤིང་། །​བྱིས་པ་དེ་དག་རྡོ་དང་བོང་བས་རྡེག །​དེ་ནས་བྱིས་པའི་བློ་ཅན་ཤི་འཕོས་ནས། །​དཔག་ཚད་དག་ཀྱང་ལྔ་བརྒྱ་མཉམ་པ་ཡི། །​སྲོག་ཆགས་ལུས་རིད་རྣམས་སུ་གྱུར་ནས་སུ། །​ཤིན་ཏུ་བླུན་ཞིང་རྨོངས་ལ་འགྲེ་ཞིང་ལྡོག །​འདི་འདྲ་བ་ཡི་མདོ་སྡེ་སྤངས་པས་ན། །​དེ་དག་རྐང་པ་མེད་པའི་ལྟོ་འཕྱེར་འགྱུར། །​སྲོག་ཆགས་བྱེ་བ་མང་པོས་བཟའ་བས་ན། །​དེ་དག་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་ཚོར་བ་མྱོང་། །​ནམ་ཞིག་མི་ལུས་ཐོབ་པར་གྱུར་པ་ན། །ང་ཡི་མདོ་སྡེ་འདི་ལ་མ་དད་པས། །​དེ་ན་དེ་དག་ལུས་གནག་འཐེང་པོར་འགྱུར། །​སྒུར་པོ་ཞར་བ་ལྡོངས་པ་གླེན་ཞིང་སྨད། །​སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་འདི་ལ་མ་དད་པས། །​འཇིག་རྟེན་དག་ན་ཡིད་ཀྱང་མི་ཆེས་ཏེ། །​དེ་དག་ཁ་ནས་རུལ་མནམ་རྒྱུན་མི་འཆད། །​དེ་ཡི་ལུས་ལ་གནོད་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6075#UT22084-051-001-6075