Degé Kangyur volume 51, F.19.a

ཀྱང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་རྣམ་གྲངས་འདིས་ཀྱང་འདི་ལྟར་རིག་པར་བྱ་སྟེ། འདི་ལྟར་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གང་ན་ཡང་ཐེག་པ་གཉིས་སུ་གདགས་པ་ཡང་མེད་ན་གསུམ་དུ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། འོན་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ནམ་བསྐལ་པའི་སྙིགས་མ་ལས་བྱུང་ངམ་སེམས་ཅན་གྱི་སྙིགས་མའམ། ཉོན་མོངས་པའི་སྙིགས་མའམ། ལྟ་བའི་སྙིགས་མའམ། ཚེའི་སྙིགས་མ་ལས་བྱུང་ན། ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ལྟ་བུར་བསྐལ་པ་དང་འཁྲུལ་པའི་སྙིགས་མ་དང་དྲི་མ་མང་པོ་དང་བརྐམ་པའི་སེམས་ཅན་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཆུང་བ་དེའི་ཚེ། ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཐབས་མཁས་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་གཅིག་པོ་དེ་ལས་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་བཤད་དེ་བསྟན་ཏོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལྟར་གང་ཉན་ཐོས་སམ་དགྲ་བཅོམ་པའམ་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བྱ་བ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་ལ་མི་ཉན་མི་འཇུག་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་མི་བྱེད་པ་དེ་དག་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཉན་ཐོས་མ་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱའོ། །​དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་མ་ཡིན་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱང་མ་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱའོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་ཡང་དགེ་སློང་ངམ་དགེ་སློང་མ་ལ་ལ་དགྲ་བཅོམ་པར་ཁས་འཆེ་ཞིང་། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྨོན་ལམ་ཡོངས་སུ་མི་འཛིན་ཏེ། ང་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་བཅད་པའོ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་ངའི་ལུས་འདི་ཐ་མ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཤཱ་རིའི་བུ་དགེ་སློང་དགྲ་བཅོམ་པ་ཟག་པ་ཟད་པ་དེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་ཏེ། ཆོས་འདི་ཐོས་ནས་དད་པར་མི་འགྱུར་བའི་གོ་སྐབས་མེད་ཅིང་གནས་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་མ་གཏོགས་སོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དེའི་ཚེ། མདོ་སྡེ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6038#UT22084-051-001-6038