Degé Kangyur volume 51, F.174.b

སངས་རྒྱས་དེ་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་འགྱུར་རོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒྱལ་པོ་དགེ་བ་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་པ་དེ། གཞན་ཞིག་ཡིན་སྙམ་དུ་ཁྱོད་སོམ་ཉི་འམ་ཡིད་གཉིས་སམ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་གྱུར་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་མི་བལྟའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་པད་མའི་དཔལ་འདི་ཉིད་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒྱལ་པོ་དགེ་བ་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན། རྒྱལ་པོའི་ཆུང་མ་དྲི་མ་མེད་པས་བྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་པ་དེ་གཞན་ཞིག་ཡིན་སྙམ་དུ་ཁྱོད་སོམ་ཉིའམ་ཡིད་གཉིས་སམ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་གྱུར་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་མི་བལྟའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་སྣང་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་བརྒྱན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཉིད་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན། རྒྱལ་པོའི་ཆུང་མ་དྲི་མ་མེད་པས་བྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་ཏེ། རྒྱལ་པོ་དགེ་བ་བཀོད་པ་དང་སེམས་ཅན་དེ་དག་ལ་སྙིང་བརྩེ་བའི་ཕྱིར། རྒྱལ་པོ་དགེ་བ་བཀོད་པའི་ཆུང་མར་ཁས་བླངས་པར་གྱུར་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་ཁྱེའུ་དེ་གཉིས་སུ་གྱུར་པ་དེ་གཞན་དག་ཞིག་ཡིན་པ་སྙམ་དུ་ཁྱོད་སོམ་ཉིའམ་ཡིད་གཉིས་སམ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་གྱུར་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་མི་བལྟའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དང་སྨན་ཡང་དག་འཕགས་འདི་གཉིས་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན། རྒྱལ་པོ་དགེ་བ་བཀོད་པའི་བུར་གྱུར་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དང་། སྨན་ཡང་དག་འཕགས་གཉིས་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་ལྡན་ཏེ། སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་མང་པོ་ལ་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྱེད་པའོ། །​སྐྱེས་བུ་དམ་པ་འདི་གཉི་ག་ཡང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཆོས་ཀྱིས་ཡང་དག་པར་འཕགས་སོ། །​གང་དག་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་འདི་གཉིས་ཀྱི་མིང་འཛིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱིས་ཕྱག་བྱས་པར་འགྱུར་རོ། །​སྔོན་གྱི་སྦྱོར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6349#UT22084-051-001-6349