Degé Kangyur volume 51, F.98.b

གཤེགས་པའི་སྤྱན་སྔར་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱི་པད་མའི་ནང་ནས་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནས་དེའི་ཚེ་འོག་གི་ཕྱོགས་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་མང་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཞེས་བྱ་བ་འོངས་པ་དེས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་མང་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉིད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དུ་གཤེགས་སོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ། ཡུད་ཙམ་ཞིག་སྡོད་ཅིག །​ང་ཡི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་དང་། ཆོས་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་འགའ་ཞིག་གྱིས་ལ། ཕྱིས་བདག་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དུ་སོང་ཤིག །​དེ་ནས་དེའི་ཚེ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་པད་མ་འདབ་མ་སྟོང་ཡོད་པ། ཚད་ཤིང་རྟའི་འཕང་ལོ་ཙམ་ལ་འདུག་སྟེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དུ་མས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ནས། རྒྱལ་མཚོའི་ནང་ནས་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་རྒྱ་མཚོའི་ཁང་པ་ནས་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ཏེ། ནམ་མཁའ་ལས་བྱ་རྒོད་ཀྱི་ཕུང་པོའི་རི་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གན་དུ་སོང་ངོ་། །​དེ་ནས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་པད་མ་ལས་བབས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་མང་གི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ག་ལ་བ་དེར་སོང་སྟེ་ཕྱིན་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་དང་མངོན་སུམ་དུ་ཀུན་དགའ་ཞིང་ཡང་དག་པར་མགུ་བའི་གཏམ་རྣམ་པ་མང་པོ་བྱས་ཏེ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འདུག་གོ། །དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་རྒྱ་མཚོར་ཞུགས་ཏེ། སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ཇི་སྙེད་ཅིག་བཏུལ། འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། ཇི་ཙམ་དུ་ཚིག་གིས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6197#UT22084-051-001-6197