The White Lotus of the Good Dharma

Kangyur volume 51, folio 98b

།སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གང་དུ་སྐྱེ་བ་དེར་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྤྱན་སྔར་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱི་པད་མའི་ནང་ནས་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་དེའི་ཚེ་འོག་གི་ཕྱོགས་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་མང་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཞེས་བྱ་བ་འོངས་པ་དེས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་མང་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉིད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དུ་གཤེགས་སོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །རིགས་ཀྱི་བུ། ཡུད་ཙམ་ཞིག་སྡོད་ཅིག །ང་ཡི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་དང་། ཆོས་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་འགའ་ཞིག་གྱིས་ལ། ཕྱིས་བདག་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དུ་སོང་ཤིག །དེ་ནས་དེའི་ཚེ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་པད་མ་འདབ་མ་སྟོང་ཡོད་པ། ཚད་ཤིང་རྟའི་འཕང་ལོ་ཙམ་ལ་འདུག་སྟེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དུ་མས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ནས། རྒྱལ་མཚོའི་ནང་ནས་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་རྒྱ་མཚོའི་ཁང་པ་ནས་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ཏེ། ནམ་མཁའ་ལས་བྱ་རྒོད་ཀྱི་ཕུང་པོའི་རི་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གན་དུ་སོང་ངོ་། །དེ་ནས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་པད་མ་ལས་བབས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་མང་གི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ག་ལ་བ་དེར་སོང་སྟེ་ཕྱིན་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་དང་མངོན་སུམ་དུ་ཀུན་དགའ་ཞིང་ཡང་དག་པར་མགུ་བའི་གཏམ་རྣམ་པ་མང་པོ་བྱས་ཏེ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འདུག་གོ། །དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་རྒྱ་མཚོར་ཞུགས་ཏེ། སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ཇི་སྙེད་ཅིག་བཏུལ། འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། ཇི་ཙམ་དུ་ཚིག་གིས་བརྗོད་མི་ནུས་ཤིང་སེམས་ཀྱིས་བསམ་མི་ནུས་པ་དེ་སྙེད་དུ།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html#source-link-195