Degé Kangyur volume 51, F.96.a

བ་རྣམས་ལ་འཆད། །​དེ་ཚེ་གང་ཞིག་དགེ་སློང་རྣམས། །​འདུལ་བྱེད་ང་ཡི་ཉན་ཐོས་རྣམས། །​མངོན་པར་ཤེས་ལ་བཀོད་པ་ཡང་། །​དེ་ནི་དཀའ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །​གང་ཞིག་མདོ་འདི་འཛིན་པའམ། །​དད་དམ་མོས་པར་བྱེད་པ་འམ། །ཡང་དང་ཡང་དུ་འཆད་བྱེད་པ། །​འདི་ནི་དེ་བས་ཤིན་ཏུ་དཀའ། །​སྟོང་ཕྲག་བྱེ་བ་མང་པོ་རྣམས། །​གང་གཱའི་བྱེ་མ་ཇི་བཞིན་པ། །​མངོན་ཤེས་དྲུག་ལྡན་སྐལ་ཆེན་དང་། །​དགྲ་བཅོམ་ཉིད་ལ་དགོད་པ་བས། །​ང་ནི་མྱ་ངན་འདས་འོག་ཏུ། །​གང་ཞིག་མདོ་མཆོག་འདི་འཛིན་པ། །​མི་མཆོག་དེ་ནི་དེ་བས་ཀྱང་། །​ཤིན་ཏུ་ལས་མང་བྱེད་པ་ཡིན། །​སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཆེད་ཀྱི་ཕྱིར། །​འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་སྟོང་རྣམས་སུ། །​ང་ཡིས་ཤིན་ཏུ་ཆོས་མང་བཤད། །​ད་དུང་དུ་ཡང་ང་འཆད་དོ། །​འདི་ནི་མདོ་སྡེ་ཐམས་ཅད་ལས། །​མདོ་སྡེ་དམ་པ་མཆོག་ཅེས་བྱ། །​མདོ་སྡེ་འདི་ནི་སུ་འཛིན་པ། །​དེ་ནི་རྒྱལ་བའི་སྐུ་འཛིན་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་ཕྱི་དུས་ན། །​ཁྱེད་ཅག་རྣམས་ལས་གང་སུ་ཞིག །​མདོ་སྡེ་འཛིན་པར་སྤྲོ་བ་ཁྱེད། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྤྱན་སྔར་སྨྲོས། །​ཤིན་ཏུ་གཟུང་དཀའ་མདོ་འདི་ནི། །​གང་ཞིག་ཡུད་ཙམ་འཛིན་པ་ཡང་། །​འཇིག་རྟེན་མགོན་ལ་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །​དཀའ་བ་ཆེན་པོ་བྱས་པར་གྱུར། །​འཇིག་རྟེན་མགོན་གྱིས་ཐམས་ཅད་དུ། །​དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་བསྔགས་པ་ཡིན། །​ཤིན་ཏུ་དཔའ་ཞིང་ནུས་པ་སྟེ། །​བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་མངོན་ཤེས་མྱུར། །​མདོ་སྡེ་འདི་ནི་སུ་འཛིན་པ། །​གཅེས་པ་ཁྱེར་བ་དེ་ཡིན་ཏེ། །​འཇིག་རྟེན་མགོན་གྱི་ཐུགས་ཀྱི་སྲས། །​དུལ་བའི་ས་ཡང་རྗེས་སུ་ཐོབ། །​མི་གཙོ་མྱ་ངན་འདས་པ་ན། །​མདོ་སྡེ་འདི་ནི་རབ་སྟོན་པ། །ལྷ་དང་མིར་བཅས་འཇིག་རྟེན་ན། །​དེ་ནི་མིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན། །​གང་ཞིག་ཕྱི་མའི་དུས་ཀྱི་ཚེ། །​མདོ་སྡེ་འདི་ནི་ཡུད་ཙམ་ཞིག །​འཆད་པ་བྱེད་པ་མཁས་པ་དེ། །​སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ཕྱག་བྱའི་འོས། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6192#UT22084-051-001-6192