The White Lotus of the Good Dharma

Kangyur volume 51, folio 10b

།མ་ཕམ་པ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འོད་མཆོག་ཅེས་བྱ་བ་ཆོས་སྨྲ་བར་གྱུར་པ་དེ། གཞན་ཞིག་ཡིན་པ་སྙམ་དུ་ཁྱོད་སོམ་ཉི་འམ་ཡིད་གཉིས་སམ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་གྱུར་ན་དེ་ལྟར་མི་བལྟའོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཁོ་བོ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འོད་མཆོག་ཅེས་བྱ་བ་ཆོས་སྨྲ་བར་གྱུར་ཏོ། །གང་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གྲགས་འདོད་ཅེས་བྱ་བ་ལེ་ལོ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་དེ་ནི། མ་ཕམ་པ་ཁྱོད་ཉིད་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གྲགས་འདོད་ཅེས་བྱ་བ་ལེ་ལོ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །མ་ཕམ་པ་དེ་ལྟར་ཁོ་བོས་རྣམ་གྲངས་འདིས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྔ་ལྟས་འདི་ལྟ་བུའི་འོད་ཟེར་བཏང་བ་མཐོང་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱང་དམ་པའི་ཆོས་པད་མ་དཀར་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་མདོ་སྡེ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཆེན་པོ་དེ་བཤད་པར་བཞེད་པ་སྙམ་བྱེད་དོ། །དེ་ནས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས་དོན་དེ་ཉིད་རྒྱས་པར་སྟོན་ཅིང་དེའི་ཚེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་སྨྲས་སོ། །འདས་པའི་དུས་རྣམས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་ནི། །ཚད་མེད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བསྐལ་པ་ན། །དེ་ཚེ་རྒྱལ་བ་བྱུང་བ་སྐྱེ་དགུའི་མཆོག །མཚན་ནི་ཉི་ཟླ་སྒྲོན་མ་ཞེས་བྱ་བ། །སྐྱེ་དགུ་འདྲེན་པ་དེ་ནི་ཆོས་སྟོན་ཏེ། །སེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་བྱེ་བ་རྣམ་པར་འདུལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསམ་ཡས་བྱེ་བ་སྟོང་། །མང་པོ་དེ་དག་ཡེ་ཤེས་ཡང་དག་འཛུད། །རྣམ་པར་འདྲེན་པ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ཡི། །དེ་ཚེ་དེའི་སྲས་གྱུར་བརྒྱད་པོ་དག །ཐུབ་ཆེན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དེ་མཐོང་ནས། །འདོད་སྤངས་ཐམས་ཅད་མྱུར་བར་རབ་ཏུ་བྱུང་། །འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་དེ་ཡི་ཆོས་བཤད་པ། །མཐའ་ཡས་ངེས་པར་བསྟན་པ་མདོ་སྡེ་མཆོག །དེ་མིང་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་མདོ་ཞེས་བྱ། །སྲོག་ཆགས་སྟོང་ཕྲག་བྱེ་བ་དག་ལ་སྟོན། །རྣམ་པར་འདྲེན་པ་དེ་ཡིས་བཤད་མ་ཐག །དེ་ཚེ་སྐད་ཅིག་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས་ནས། །མཐའ་ཡས་ངེས་བསྟན་ཏིང་འཛིན་དམ་པ་ལ། །ཐུབ་མཆོག་ཆོས་གདན་བཞུགས་ནས་བསམ་གཏན་མཛད། །ལྷ་ཡི་མེ་ཏོག་མན་དཱ་ར་བ་འབབ། །མ་བརྡུངས་པར་ནི་རྔ་ཡི་སྒྲ་ཡང་འབྱུང་། །ལྷ་དང་གནོད་སྦྱིན་པར་སྣང་གནས་འཁོད་པ། །རྐང་གཉིས་དམ་པ་ལ་ནི་མཆོད་པ་བྱེད། །ཞིང་རྣམས་ཐམས་ཅད་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཡོས།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html#source-link-19