Degé Kangyur volume 51, F.94.a

པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ལེགས་པར་བཤད་པ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་དམ་པའི་ཆོས་པད་མ་དཀར་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་བཤད་པ་ཡང་ལེགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དམ་པའི་ཆོས་པད་མ་དཀར་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཉན་པའི་ཕྱིར། ཁོ་བོ་འདིར་འོངས་སོ་ཞེས་གསུང་ངོ་། །​དེ་ནས་འཁོར་བཞི་པོ་དེ་དག་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་མང་བསྐལ་པ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ནས། ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དེ་སྐད་གསུངས་པ་ཐོས་ནས། ངོ་མཚར་དང་རྨད་དུ་གྱུར་ཏེ། དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་མང་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ལྷ་དང་། མིའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཕུང་པོས་མངོན་པར་གཏོར་ཏོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་མང་གིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་སེང་གེའི་ཁྲི་དེའི་ཕྱེད་བདར་ཏེ། རིན་པོ་ཆེའི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་དེའི་ནང་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་འདིར་བཞུགས་ཞེས་དེ་སྐད་གསུང་ངོ་། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་གདན་དེའི་ཕྱེད་ལ་བཞུགས་སོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཉི་ག་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་དེའི་དབུས་ན། སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་བཞུགས་ནས། ནམ་མཁའ་བར་སྣང་ལ་གནས་པར་སྣང་ངོ་། །​དེ་ནས་འཁོར་བཞི་པོ་དེ་དག་འདི་སྙམ་དུ་བདག་ཅག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འདི་དག་དང་ཐག་རིང་ན་བདག་ཅག་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཐུས། ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་པར་བྱའོ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6188#UT22084-051-001-6188