The White Lotus of the Good Dharma

Kangyur volume 51, folio 81b

།ཡང་ཀུན་དགའ་བོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་འཆང་བློ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་དེ་ལ་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་དག་བསྔགས་པ་བརྗོད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེའི་ཚེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ངས་ནི་དགེ་སློང་དགེ་འདུན་མོས་པར་བྱ། །ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་ང་ཡི་ཆོས་འཛིན་པ། །བདེ་གཤེགས་བྱེ་བ་དྲུག་ཅུ་མཆོད་བྱས་ནས། །མ་འོངས་དུས་ཀྱི་ཚེ་ན་རྒྱལ་བར་འགྱུར། །དེ་ཡི་མིང་ནི་རྒྱ་མཚོ་བློ་འཛིན་ཏེ། །མངོན་པར་ཤེས་ཐོབ་ཅེས་ཀྱང་དེ་ན་གྲགས། །བལྟ་ན་སྡུག་པ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཞིང་། །མ་བསྙལ་རྒྱལ་མཚན་རྒྱལ་བའི་བ་དན་ནོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་གཱའི་བྱེ་སྙེད་དེར། །དེ་བས་ལྷག་པར་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱེད། །རྒྱལ་བ་དེ་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་བར་འགྱུར། །ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་དུ་ནི་སྒྲ་ཡང་གྲགས། །དེ་ཚེ་ཚེ་ཡང་དཔག་ཏུ་མེད་པར་འགྱུར། །འཇིག་རྟེན་རྣམས་ལ་ཕན་ཞིང་བརྩེ་ཕྱིར་གནས། །སྐྱོབ་པ་དེ་ནི་མྱ་ངན་འདས་འོག་ཏུ། །ཉིས་གྱུར་དེ་ཡི་དམ་ཆོས་གནས་པར་འགྱུར། །དེ་ནས་གཟུགས་བརྙན་དེ་ཡི་ཉིས་གྱུར་དུ། །གནས་ཏེ་རྒྱལ་བ་དེ་ཡི་བསྟན་པ་ལ། །དེ་ནས་སེམས་ཅན་གང་གཱའི་བྱེ་མ་སྙེད། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་འདི་ལ་རྒྱུ་ཡང་སྐྱེད། །དེ་ནས་འཁོར་དེ་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐེག་པ་ལ་གསར་དུ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་བརྒྱ་སྟོང་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་ལྟ་བུར་རྒྱ་ཆེར་ལུང་བསྟན་པ། བདག་ཅག་གིས་སྔོན་མ་ཐོས་ན་ཉན་ཐོས་རྣམས་ལ་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏེ། འདི་ལ་རྒྱུ་གང་དང་རྐྱེན་ཅི་ཞིག་ཡོད་སྙམ་མོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་གི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐུགས་ཀྱིས་ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་གཅིག་ལ་མཉམ་དུ་ང་དང་ཀུན་དགའ་བོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་མངོན་འཕགས་རྒྱལ་པོའི་སྤྱན་སྔར། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html#source-link-161