The White Lotus of the Good Dharma

Kangyur volume 51, F.78.b

ལེགས་འོངས་ལ་སོགས་པ་དབང་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པ་ལྔ་བརྒྱའོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེའི་ཚེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​ཀཽཎྜི་ནྱ་རིགས་ང་ཡི་ཉན་ཐོས་འདི། །​མ་འོངས་དུས་ཀྱི་བསྐལ་པ་མཐའ་ཡས་ན། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིག་རྟེན་མགོན་དུ་འགྱུར། །སྲོག་ཆགས་བྱེ་བ་ཕྲག་སྟོང་རྣམ་པར་འདུལ། །​མ་འོངས་དུས་ཀྱི་མཐའ་ཡས་བསྐལ་པ་ན། །​སངས་རྒྱས་མང་པོ་མཐའ་ཡས་མཐོང་ནས་ནི། །​ཀུན་ཏུ་སྣང་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱལ་བར་འགྱུར། །​དེ་ཡི་ཞིང་ཡང་ཡོངས་སུ་དག་པར་འགྱུར། །​སངས་རྒྱས་སྟོབས་དང་འོད་དུ་ལྡན་པར་འགྱུར། །ཕྱོགས་བཅུ་དག་ཏུ་སྒྲ་ཡང་རྣམ་པར་བསྒྲགས། །​སྲོག་ཆགས་བྱེ་བ་སྟོང་གིས་མདུན་གྱིས་བལྟས། །​བྱང་ཆུབ་དམ་པ་མཆོག་ཀྱང་སྟོན་པར་འགྱུར། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྩོན་པ་རྣམས། །​གཞལ་མེད་ཁང་མཆོག་ཏུ་ནི་མངོན་ཞུགས་ནས། །​དེ་ན་གནས་ཤིང་རྗེས་སུ་རྣམ་པར་སེམས། །​རྣམ་དག་ཚུལ་ཁྲིམས་རྟག་ཏུ་ལེན་པའི་ཚུལ། །​རྐང་གཉིས་གཙོ་བོ་དེ་ཡི་ཆོས་ཐོས་ནས། །​ཞིང་གཞན་དུ་ནི་དེ་དག་རྟག་ཏུ་ཡང་། །​དེ་དག་སངས་རྒྱས་སྟོང་ལ་ཕྱག་འཚལ་འགྲོ། །​དེ་དག་ལ་ནི་རྒྱ་ཆེའི་མཆོད་བྱས་ཏེ། །​སྐད་ཅིག་གིས་ནི་རྣམ་པར་འདྲེན་པ་ཡིན། །ཞིང་དེར་དེ་དག་ཕྱིར་ཡང་འོང་བར་འགྱུར། །​རབ་ཏུ་སྣང་ཞེས་བྱ་བ་མི་ཡི་གཙོ། །​སྤྱོད་པའི་སྟོབས་ནི་དེ་ལྟར་དེ་འདྲར་འགྱུར། །​བདེ་གཤེགས་དེ་ཡི་ཚེ་ཚད་འགྱུར་བར་ནི། །​བསྐལ་པ་སྟོང་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་ཚང་བར་འགྱུར། །​སྐྱོབ་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་འདས་ནས་ནི། །​དེ་ལས་ཉིས་གྱུར་དམ་ཆོས་དེར་གནས་འགྱུར། །​དེ་ཡི་གཟུགས་བརྙན་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ནི། །​དེ་ཡི་སུམ་འགྱུར་དེ་སྲིད་དུས་སུའོ། །​སྐྱོབ་པ་དེ་ཡི་དམ་ཆོས་མེད་གྱུར་ནས། །​ལྷ་རྣམས་དང་ནི་མི་དག་སྡུག་བསྔལ་འགྱུར། །​སྐྱེས་མཆོག་ཀུན་དུ་སྣང་ཞེས་བྱ་བར་ཡང་། །​མིང་གཅིག་པ་ཡི་རྒྱལ་བ་འབྱུང་བ་ནི། །​འདྲེན་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཡོངས་སུ་ཚང་བ་སྟེ། །​དེ་དག་གཅིག་གི་འོག་ཏུ་གཅིག་འབྱུང་འགྱུར། །​དེ་དག་ཀུན་གྱི་བཀོད་པ་དེ་འདྲ་སྟེ། །​རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་དང་དེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་ཞིང་། །​འདུས་པ་དེ་བཞིན་དམ་ཆོས་དེ་འདྲ་སྟེ། །​དམ་པའི་ཆོས་གནས་པ་ཡང་མཉམ་པར་འགྱུར།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6157#UT22084-051-001-6157