Degé Kangyur volume 51, F.6.b

ཁྲོ་བ་དང་། །​དེ་བཞིན་གཤེ་ཞིང་སྡིག་པ་འང་བཟོད་པར་བྱེད། །​བཟོད་པས་དེ་དག་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་ཞུགས། །​བདག་མཐོང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ལ་ནི། །​རྩེད་མོ་དགའ་བ་ཐམས་ཅད་རྣམ་སྤངས་ཏེ། །​བྱིས་པའི་གྲོགས་པོ་རྣམས་ཀྱང་ཡོངས་སྤངས་ནས། །​འཕགས་པ་རྣམས་དང་འགྲོགས་དགའ་མཉམ་པར་གཞག །​རྣམ་པར་གཡེང་བའི་སེམས་ནི་རྣམ་སྤངས་ནས། །​ལོ་སྟོང་བྱེ་བར་ནགས་དང་རི་སུལ་ན། །​རྩེ་གཅིག་སེམས་སུ་བསམ་གཏན་བྱེད་པ་རྣམས། །​དེ་དག་བསམ་གཏན་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་ཞུགས། །​དགེ་འདུན་སློབ་བཅས་རྒྱལ་བ་མངོན་སུམ་དུ། །​བཟའ་དང་བཅའ་དང་དེ་བཞིན་ཟས་དང་སྐོམ། །​ན་བའི་སྨན་ནི་མི་ཉུང་མང་པོ་དག །​ཁ་ཅིག་དེ་ལྟར་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་པར་བྱེད། །​དགེ་འདུན་སློབ་བཅས་རྒྱལ་བ་མངོན་སུམ་དུ། །​དེ་དག་གོས་བརྒྱ་བྱེ་བ་སྦྱིན་པར་བྱེད། །​ལ་ལ་སྟོང་ཕྲག་བྱ་བ་བརྒྱ་རི་དང་། །​རིན་ཐང་མེད་པའི་གོས་རྣམས་རབ་ཏུ་འབུལ། །​རིན་པོ་ཆེ་དང་དེ་བཞིན་ཙན་དན་གྱི། །​གཙུག་ལག་ཁང་ནི་བྱེ་བ་བརྒྱ་བྱས་ནས། །​སྟན་དང་མལ་ཆ་མང་པོས་བརྒྱན་པ་རྣམས། །​བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་མངོན་སུམ་འབུལ། །​ཀུན་དགའ་ར་བ་ཡིད་འོང་གཙང་མ་རྣམས། །མེ་ཏོག་འབྲས་བུ་སྣ་ཚོགས་ལྡན་པ་དག །​སྐྱེས་བུ་ཁྱུ་མཆོག་ཉན་ཐོས་བཙས་པ་ལ། །​ལ་ལ་ཉིན་པར་ཞུགས་ཕྱིར་རབ་ཏུ་འབུལ། །​དགའ་བ་སྐྱེས་ནས་སྣ་ཚོགས་རྣམ་མང་པོ། །​དེ་ལྟ་བུ་ཡི་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་པར་བྱེད། །​བྱིན་ནས་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་ཡང་བརྩོན་འགྲུས་བསྐྱེད། །​སྦྱིན་པས་དེ་དག་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་ཞུགས། །​ལ་ལ་ཞི་བའི་ཆོས་ཀྱང་རབ་འཆད་དེ། །​དཔེ་དང་གཏན་ཚིགས་ཁྲག་ཁྲིག་དུ་མ་ཡིས། །​དེ་དག་སྲོག་ཆགས་བྱེ་བ་སྟོང་ལ་སྟོན། །​དེ་དག་ཡེ་ཤེས་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་ཞུགས། །​བྱེད་པ་མེད་པའི་ཆོས་རབ་ཤེས་པ་ནི། །​གཉིས་མེད་རབ་ཞུགས་ནམ་མཁའ་མཚུངས་འདྲ་བ། །​མ་ཆགས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྲས་པོ་རྣམས། །​དེ་དག་ཤེས་རབ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་ཞུགས། །​བདག་གིས་གཞན་ཡང་མཐོང་བ་འཇམ་པའི་དབྱངས། །​བདེར་གཤེགས་མྱ་ངན་འདས་པའི་བསྟན་པ་ལ། །​བྱང་ཆུབ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6013#UT22084-051-001-6013