Degé Kangyur volume 51, F.16.a

དག་ན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་མཛད་པ་གཞན་དག་ཀྱང་མཆིས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཤད་པ་ལ་དད་པར་འགྱུར་ཡིད་ཆེས་པར་འགྱུར་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ཡང་དེ་དག་གི་ཡུན་རིང་པོའི་དོན་དང་སྨན་པ་དང་བདེ་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུས་དེའི་ཚེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་གསོལ་ཏོ། །​རྐང་གཉིས་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་གིས་ཆོས་བཤད་གསོལ། །​ཁྱོད་ལ་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ་བདག་གསོལ་པ། །​འདི་ན་སྲོག་ཆགས་བྱེ་བ་སྟོང་མཆིས་པ། །​དེ་དག་ཁྱོད་ཀྱིས་ཆོས་བཤད་འདི་དད་འགྱུར། །​སྔོན་གྱི་སྲིད་པ་རྣམས་སུ་ཁྱོད་ཀྱིས་གང་། །​ཡུན་རིང་རྟག་ཏུ་སེམས་ཅན་སྨིན་མཛད་པ། །​དེ་ཀུན་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་འདི་ན་མཆིས། །​དེ་དག་ཆོས་འདི་ལ་ནི་དད་པར་འགྱུར། །​བདག་འདྲ་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་འདི་དག་དང་། །​གང་དག་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཞུགས་པ་དག །​དེ་ལ་གཟིགས་ནས་བདེ་གཤེགས་རབ་བཤད་དེ། །དེ་དག་དགའ་བ་མཆོག་ཀྱང་བསྐྱེད་དུ་གསོལ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུས་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་མཁྱེན་ནས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ལན་གསུམ་གྱི་བར་དུ་གསོལ་བ་འདེབས་ན། ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལྟར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལ་ཁྱོད་ལ་ཇི་སྐད་བྱས། ཤཱ་རིའི་བུ་དེའི་ཕྱིར་ལེགས་པར་རབ་ཏུ་ཉོན་ལ་ཡིད་ལ་ཟུང་ཤིག་དང་ངས་ཁྱོད་ལ་བཤད་དོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་མ་ཐག་ཏུ། འཁོར་དེ་ནས་དགེ་སློང་དང་དགེ་སློང་མ་དང་དགེ་བསྙེན་དང་དགེ་བསྙེན་མ་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་ལྔ་སྟོང་སྟན་ལས་ལངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ནས་འཁོར་དེ་ནས་དོང་ངོ་། །​འདི་ལྟར་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་གྱིས་དགེ་བའི་རྩ་བ་མ་ཐོབ་པར་ནི་ཐོབ་པར་འདུ་ཤེས། ཁོང་དུ་མ་མ་ཆུད་པར་ནི་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འདུ་ཤེས་པ་དེ་དག་རང་གི་སྐྱོན་ཤེས་ཏེ། འཁོར་དེ་ནས་དོང་བ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཅང་མི་གསུང་བར་གྱུར་པས་གནང་ངོ་། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་ངའི་འཁོར་ཤིན་ཏེ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6032#UT22084-051-001-6032