Degé Kangyur volume 51, F.141.a

ལ་སྟོན་ཏེ། བདག་ཉིད་ལ་བརྙས་པར་བྱེད་ཅིང་འདི་ལྟར་མ་བསམས་མི་འདོད་པར་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བདག་ཅག་ལ་ལུང་སྟོན་ཅེས་སྨྲའོ། །​མཐུ་ཆེན་ཐོབ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་དེ་ལྟ་བུར་གཤེ་ཞིང་སྤྱོ་བས་ལོ་མང་པོ་འདས་ཏེ། སུ་ལ་ཡང་མི་ཁྲོ་ཞིང་གནོད་སེམས་མི་བསྐྱེད་དོ། །​དེ་ལྟར་དེ་ཡང་དག་པར་སྒྲོགས་པ་ལ་བོང་བ་དང་དབྱུག་པ་འཕེན་ཀྱང་། དེས་དེ་དག་ལ་ཐག་རིང་པོ་ནས་སྒྲ་ཆེན་པོར་བྱས་ཏེ། ཁོ་བོ་ཁྱེད་ལ་བརྙས་པར་མི་བྱེད་དོ་ཞེས་ཡང་དག་པར་སྒྲོག་གོ། །​དེས་ང་རྒྱལ་ཅན་གྱི་དགེ་སློང་དང་། དགེ་སློང་མ་དང་། དགེ་བསྙེན་དང་། དགེ་བསྙེན་མ་དེ་དག་ལ་རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ཡང་དག་པར་བསྒྲགས་པས་དེ་དག་གིས་དེ་ལ་མིང་རྟག་ཏུ་བརྙས་པ་ཞེས་བཏགས་སོ། །​མཐུ་ཆེན་ཐོབ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྟག་ཏུ་བརྙས་པ་དེ་འཆི་བའི་དུས་བྱེད་པ་ཉེ་བར་གནས་ཏེ། འཆི་བའི་དུས་ཀྱི་ཚེ་དམ་པའི་ཆོས་པད་མ་དཀར་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཐོས་པར་གྱུར་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འཇིགས་བསྒྲགས་དབྱངས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དེས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དཀྲིགས་ཕྲག་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་བཤད་པ་དེ་ཡང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྟག་ཏུ་བརྙས་པ་དེ། འཆི་བའི་དུས་ཉེ་བར་གནས་པའི་ཚེ་བར་སྣང་གི་སྒྲ་ལས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཐོས་སོ། །​སུས་ཀྱང་མ་སྨྲས་པར་དེས་བར་སྣང་ལས་སྒྲ་ཐོས་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་བཟུང་ནས་མིག་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། རྣ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། སྣ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། ལྕེ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། ལུས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། ཡིད་རྣམ་པར་དག་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཐོབ་བོ། །​རྣམ་པར་དག་པ་དེ་དག་ཐོབ་མ་ཐག་ཏུ་ཕྱིར་ཡང་ལོ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུར་བདག་གི་སྲོག་གི་འདུ་བྱེད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཡང་དག་པར་བསྒྲགས་སོ། །​དགེ་སློང་ངམ། དགེ་སློང་མ་འམ། དགེ་བསྙེན་ནམ། དགེ་བསྙེན་མ་ང་རྒྱལ་ཅན་གང་དག་ལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6282#UT22084-051-001-6282