Degé Kangyur volume 51, F.140.b

འདས་པ་དེའི་དམ་པའི་ཆོས་ནུབ་པར་གྱུར་ཏེ། དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་ཡང་ནུབ་པར་གྱུར་པའི་ཚེ། དེའི་བསྟན་པ་ལ་ང་རྒྱལ་ཅན་གྱི་དགེ་སློང་གིས་ཤིན་ཏུ་ནོན་པར་གྱུར་ཏེ། དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྟག་ཏུ་བརྙས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་དགེ་སློང་ཞིག་བྱུང་ངོ་། །​མཐུ་ཆེན་ཐོབ་ཅིའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་རྟག་ཏུ་བརྙས་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། མཐུ་ཆེན་ཐོབ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེས། དགེ་སློང་ངམ། དགེ་སློང་མའམ། དགེ་བསྙེན་ནམ། དགེ་བསྙེན་མ་སུ་མཐོང་ཡང་རུང་སྟེ། དེ་དག་གི་དྲུང་དུ་སོང་ནས་འདི་སྐད་དུ། ཁོ་བོ་ནི་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཁྱེད་ལ་བརྙས་པར་མི་བྱེད་དེ་ཁྱེད་ནི་མ་བརྙས་པའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཁྱེད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་སྤྱོད་ཅིག་དང་། ཁྱེད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་རོ། །​ཞེས་སྨྲའོ། །​མཐུ་ཆེན་ཐོབ་རྣམ་གྲངས་འདིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དགེ་སློང་དུ་གྱུར་པ་དེ། སེམས་ཅན་རྒྱང་རིང་པོ་ན་འདུག་པ་སུ་མཐོང་ཡང་རུང་སྟེ། དེའི་དྲུང་དུ་སོང་ཞིང་དེ་སྐད་དུ་ཡང་དག་པར་སྒྲོགས་པ་མ་གཏོགས་པར། ལུང་ཡང་མི་ནོད། ཁ་དོན་ཡང་མི་བྱེད་དེ། དགེ་སློང་ངམ། དགེ་སློང་མའམ། དགེ་བསྙེན་ནམ། དགེ་བསྙེན་མ་དེ་དང་དེ་དག་གི་དྲུང་དུ་སོང་ནས། འདི་སྐད་དུ་ཁོ་བོ་ནི་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཁྱེད་ལ་བརྙས་པར་མི་བྱེད་དེ་ཁྱེད་ནི་མ་བརྙས་པའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཁྱེད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་སྤྱོད་ཅིག་དང་། ཁྱེད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྨྲའོ། །​མཐུ་ཆེན་ཐོབ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེས་དེའི་ཚེ་དགེ་སློང་ངམ། དགེ་སློང་མའམ། དགེ་བསྙེན་ནམ། དགེ་བསྙེན་མའམ་སུ་དང་སུ་ལ་དེ་སྐད་བསྒྲགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལས་ཕལ་ཆེར་དེ་ལ་ཁྲོ་ཞིང་གནོད་པར་སེམས་ལ་མ་དད་པ་སྐྱེད་དེ། དེ་ལ་གཤེ་ཞིང་སྤྱོས་ཏེ། ཅིའི་ཕྱིར་དགེ་སློང་འདི་མ་དྲིས་པར་བརྙས་པའི་སེམས་མེད་དོ། །​ཞེས་བདག་ཅག་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6281#UT22084-051-001-6281