Degé Kangyur volume 51, F.131.a

འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་སེང་གེའི་ཁྲི་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​མ་ཕམ་པ་གལ་ཏེ་རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལས་མི་གཞན་ཞིག་ལ་འདི་སྐད་དུ། ཀྱེ་མི་ཁྱོད་ཚུར་ཤོག །​དམ་པའི་ཆོས་པད་མ་དཀར་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཉོན་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་ལ། མི་དེ་ཡང་སྤྲོ་བ་རྙེད་ནས་གལ་ཏེ་ཡུད་ཙམ་ཞིག་མཉན་ན་སེམས་ཅན་དེ་སྤྲོ་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་མངོན་པར་འདུ་བྱས་པ་དེས། གཟུངས་ཐོབ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་འགྲོགས་པ་འཐོབ་པོ། །​བླུན་པོར་མི་འགྱུར་རོ། །​དབང་པོ་རྣོ་ཞིང་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །​ཚེ་རབས་བརྒྱ་སྟོང་དུ་ཡང་ཁ་རུལ་ཅིང་མནམ་པར་མི་འགྱུར། དེ་ལ་ལྕེ་ནད་མེད་པར་འགྱུར། ཁ་ནད་མེད་པར་འགྱུར། སོ་སྔོན་པོར་མི་འགྱུར། སོ་མི་མཉམ་པ་མེད་པ་དང་། སོ་མི་སེར་བ་དང་། སོ་གྱེད་འདུམས་མེད་པ་དང་། སོ་སྔོ་བ་མེད་པ་དང་། སོ་བྱུང་བ་མེད་པ་དང་། སོ་ཡོ་བ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །​མཆུ་འཕྱང་དུ་མི་འགྱུར། མཆུ་ནང་དུ་སོང་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། མཆུ་ལོག་པ་མེད་པ་དང་། མཆུ་ཤོ་རེར་མ་གྱུར་པ་དང་། མཆུ་ཡོ་བ་མེད་པ་དང་། མཆུ་གནག་པ་མེད་པ་དང་། མཆུ་མི་སྡུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །​སྣ་ལེབ་ལེབ་པོར་མི་འགྱུར། སྣ་ཡོན་པོར་མི་འགྱུར་རོ། །​གདོང་རིང་པོར་མི་འགྱུར། གདོང་ཡོན་པོར་མི་འགྱུར། གདོང་ནག་པོར་མི་འགྱུར། གདོང་བལྟ་ན་མི་སྡུག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​མ་ཕམ་པ་འདི་ལྟར་ལྕེ་དང་སོ་དང་། མཆུ་སྲབ་ཅིང་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པར་འགྱུར། སྣ་ཆེ་བ་དང་། བཞིན་གྱི་དབྱིབས་ལེགས་པ་དང་། སྨིན་མ་ལེགས་པ་དང་། དཔྲལ་བའི་དབྱེས་ཆེ་བར་འགྱུར། དཔེ་བྱད་རྫོགས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གདམས་པ་དང་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་ཡང་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་དང་ཡང་མྱུར་དུ་ཕྲད་པར་འགྱུར་རོ། །​མ་ཕམ་པ་ལྟོས། སེམས་ཅན་གཅིག་སྤྲོ་བར་བྱས་པས་ཀྱང་། བསོད་ནམས་དེ་ཙམ་སྐྱེད་ན་གང་གིས་བསྟི་སྟང་དུ་བྱས་ཏེ་མཉན་ཏམ། བསྟི་སྟང་དུ་བྱས་ཏེ་ཀློག་གམ། བསྟི་སྟང་དུ་བྱས་ཏེ་སྟོན་ཏམ། བསྟི་སྟང་དུ་བྱས་ཏེ་རབ་ཏུ་འཆད་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6262#UT22084-051-001-6262