Degé Kangyur volume 51, F.130.a

སེམས་ཅན་དེ་དག་གིས་ཀྱང་ཆོས་དེ་མཉན་ཏེ་ཐོས་ནས་སྐད་ཅིག་ཐང་ཅིག་ཡུད་ཙམ་གཅིག་ལ་འདུས་ཏེ་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པར་གྱུར། ལན་ཅིག་ཕྱིར་འོང་བ་དང་ཕྱིར་མི་འོང་བའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་གྱུར་པ་ནས། ཟག་པ་ཟད་པ་བསམ་གཏན་པ་བསམ་གཏན་པ་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་ལ་བསམ་གཏན་པའི་དགྲ་བཅོམ་པའི་བར་དུ་གྱུར་ན། མ་ཕམ་པ་འདི་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ཆེན་པོའི་མི་དེ་གཞི་དེ་ལས་བསོད་ནམས་མང་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པ་སྐྱེད་དམ། དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བྱམས་པས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དེ་ལྟ་ལགས་སོ། །​བདེ་བར་གཤེགས་པ་དེ་དེ་ལྟ་ལགས་ཏེ། སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ཆེན་པོའི་མི་དེ་སེམས་ཅན་དེ་སྙེད་ལ་བདེ་བའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་སྩལ་བའི་སླད་དུ་རྒྱུ་དེས་ཀྱང་བསོད་ནམས་མང་དུ་སྐྱེད་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་གོང་དུ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཉིད་ལ་རབ་ཏུ་བཀོད་པ་ལྟ་སྨོས་ཀྱང་ཅི་འཚལ། དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་མ་ཕམ་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​མ་ཕམ་པ་ཁྱོད་མོས་པར་བྱ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། །​སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་སྦྱིན་བདག་ཆེན་པོའི་མི་གང་གིས། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གྲངས་མེད་པ་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་བཞིའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་བའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རིམ་གྲོ་བྱས་ཏེ། དགྲ་བཅོམ་པ་ཉིད་ལ་རབ་ཏུ་བཀོད་ནས་བསོད་ནམས་སྐྱེད་ལ། གང་ཡང་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་དེ་ཐོས་པ་ལྔ་བཅུ་པར་གྱུར་པའི་མི་དེས། ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ལས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གམ། ཚིག་གཅིག་ཙམ་ཐོས་ཏེ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ན། གང་མི་དེའི་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང་ལྡན་པའི་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་ནི། སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་སྦྱིན་བདག་ཆེན་པོའི་མི་དེའི་སྦྱིན་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། དགྲ་བཅོམ་པ་ཉིད་ལ་བཀོད་པ་དང་ལྡན་པའི་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་དེ་བས་གང་མི་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པའི་ལྔ་བཅུ་པའི་མིས།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6260#UT22084-051-001-6260