Degé Kangyur volume 51, F.127.a

རབ་ཏུ་སྟོན་པ་དེས་ངའི་ཕྱིར་ཙན་དན་དམར་པོའི་གཙུག་ལག་ཁང་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡངས་པ་མཐོན་པོ། ཁང་བཟངས་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཡོད་པ་བརྒྱད་རྩེགས། དགེ་སློང་སྟོང་གི་གནས་ཀུན་དགའ་ར་བ་དང་། མེ་ཏོག་གིས་མཛེས་པར་བྱས་པ། འཆག་སའི་ནགས་ཚལ་དང་ལྡན་པ། མལ་སྟན་དང་བཅས་པ། བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་དང་། ཟས་དང་སྐོམ་དང་། ན་བའི་གསོས་སྨན་གྱིས་ཡོངས་སུ་གང་བ། བདེ་བའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པ་དག་བྱས་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་དག་མང་ཞིང་དཔག་ཏུ་མེད་དེ། བརྒྱའམ་སྟོང་ངམ། སྟོང་ཕྲག་བརྒྱའམ། བྱེ་བའམ། བྱེ་བ་བརྒྱའམ། བྱེ་བ་སྟོང་ངམ། བྱེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་ངམ། བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་དེ་དག་ངའི་མདུན་དུ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་ཏེ། དེ་དག་ཀྱང་ངས་ཡོངས་སུ་སྤྱད་པར་རིག་པར་བྱའོ། །​མ་ཕམ་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས། གང་ཞིག་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་འཛིན་ཏམ། ཀློག་གམ། སྟོན་ཏམ། ཡི་གེར་འདྲི་འམ། ཡི་གེར་འདྲིར་འཇུག་ཀྱང་རུང་སྟེ། རྣམ་གྲངས་འདིས་དེས་ང་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་རིང་བསྲེལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་དག་བྱ་མི་དགོས་སོ། །​དགེ་འདུན་ལ་མཆོད་པ་བྱ་མི་དགོས་སོ་ཞེས་ང་དེ་སྐད་འཆད་ན། མ་ཕམ་པ་གང་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་འཛིན་ཅིང་། སྦྱིན་པ་སྒྲུབ་པ་འམ། ཚུལ་ཁྲིམས་སམ། བཟོད་པའམ། བརྩོན་འགྲུས་སམ། བསམ་གཏན་ནམ། ཤེས་རབ་སྒྲུབ་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏེ། རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དེ་བསོད་ནམས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་ཆེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་གྲངས་མེད་པ་མཐའ་ཡས་པ་སྐྱེད་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས། མ་ཕམ་པ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་ཤར་དང་། ལྷོ་དང་། ནུབ་དང་། བྱང་དང་། སྟེང་དང་། འོག་གི་ཕྱོགས་དང་། ཕྱོགས་མཚམས་རྣམས་སུ་ཡང་མུ་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ། རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དེ་བསོད་ནམས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སུ་འགྱུར་བ་གྲངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྐྱེད་དོ། །​གང་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་འཛིན་ཏམ། ཀློག་གམ། སྟོན་ཏམ། ཡི་གེར་འདྲིའམ་ཡི་གེར་འདྲིར་འཇུག་ན། དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆོད་རྟེན་ལ་བསྟི་སྟང་བྱ་བའི་ཕྱིར་མངོན་པར་བརྩོན་པ་ཡིན་ནོ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6254#UT22084-051-001-6254