Degé Kangyur volume 51, F.124.b

གྲག །​ལྷ་རས་བཅོས་བུ་བྱེ་བ་སྟོང་རྣམས་ཀྱང་། །​འདྲེན་པ་རྣམས་ལ་བསྐོར་ཞིང་འཐོར་བར་བགྱིད། །​བདུག་པ་རིན་ཐང་མ་མཆིས་རི་བ་ཡི། །​རིན་ཆེན་པོག་ཕོར་བྱེ་བ་སྟོང་རྣམས་ཀྱང་། །​སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་བདག་པོ་མཆོད་སླད་དུ། །​དེ་ན་ཀུན་དུ་བདག་ཉིད་རབ་ཏུ་རྒྱུ། །གདུགས་རྣམས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་མཐའ་ཡས་པ། །​རིན་ཆེན་དག་ལས་བགྱིས་པ་མཐོ་ཞིང་ཆེ། །​ཕལ་ཆེན་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་བར་ཐུག་པ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཁས་པ་འདི་དག་འཛིན། །​རྒྱལ་བའི་བ་དན་བལྟ་སྡུག་བཅས་པ་ཡི། །​འདྲེན་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་རབ་ཏུ་བཙུགས། །​བདེ་གཤེགས་སྲས་རྣམས་རབ་ཏུ་སེམས་དགའ་བས། །​ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྟོང་གིས་མངོན་པར་བསྟོད། །​དེ་འདྲ་ངོ་མཚར་ཁྱད་འཕགས་རྨད་བྱུང་བ། །​སྣ་ཚོགས་འདི་དག་འདྲེན་པ་དེ་རིང་གདའ། །​སྐུ་ཚེའི་ཚད་ནི་ངེས་པར་བསྟན་མཛད་པས། །​སེམས་ཅན་འདི་ཀུན་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཐོབ། །​ཕྱོགས་བཅུ་དག་ན་དེ་རིང་དོན་རྒྱ་ཆེ། །​འདྲེན་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་ཡང་མངོན་པར་འཕགས། །​སྲོག་ཆགས་བྱེ་བ་སྟོང་རྣམས་ཚིམ་པར་གྱུར། །​བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་ནི་དགེ་བ་རྣམས་དང་ལྡན། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བྱམས་པ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། མ་ཕམ་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཚེའི་ཚད་བསྟན་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་བཤད་པ་ན། སེམས་ཅན་གང་དག་གིས་སེམས་བསྐྱེད་པ་གཅིག་ཙམ་ཞིག་མོས་པ་བསྐྱེད་དམ། མངོན་པར་དད་ན་རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དེ་དག་བསོད་ནམས་ཇི་ཙམ་ཞིག་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལེགས་པར་ཉོན་ལ་ཡིད་ལ་ཟུང་ཤིག་དང་། དེ་དག་བསོད་ནམས་ཇི་ཙམ་སྐྱེད་པར་འགྱུར་བ་དེ་བཤད་དོ། །​མ་ཕམ་པ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་ལ་ལ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདོད་དེ། བསྐལ་པ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་དུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལྔ་པོ་འདི་ལྟ་སྟེ། སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། །​བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6249#UT22084-051-001-6249