Degé Kangyur volume 51, F.123.b

སྣང་ལས། མེ་ཏོག་མན་དཱ་ར་དང་མན་དཱ་ར་ཆེན་པོའི་མེ་ཏོག་གི་ཆར་ཆེན་པོ་མངོན་པར་བབ་སྟེ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་དེ་དག་ན། སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་རིན་པོ་ཆེའི་ཤིང་ལྗོན་པའི་དྲུང་དག་ན་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་བཞུགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་འཐོར་མངོན་པར་རབ་ཏུ་འཐོར་རོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དང་། ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་མང་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་བཞུགས་པ་ལ་ཡང་འཐོར་མངོན་པར་རབ་ཏུ་འཐོར་རོ། །​ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་དེ་དང་། འཁོར་བཞི་པོ་དེ་དག་ལ་ཡང་འཐོར་མངོན་པར་རབ་ཏུ་འཐོར་རོ། །​བར་སྣང་ལས་ལྷའི་ཙན་དན་དང་ཨ་ག་རུའི་ཕྱེ་མ་ཡང་རབ་ཏུ་བབ་པོ། །​སྟེང་གི་ནམ་མཁའི་བར་སྣང་ལས་རྔ་དག་ཀྱང་མ་བརྡུངས་པར་ཡིད་དུ་འོང་བ་སྙན་ཅིང་འཇམ་པའི་སྒྲ་འབྱིན་ཏོ། །​སྟེང་ནས་ལྷའི་རས་བཅོས་བུ་ཟུང་བརྒྱ་སྟོང་དག་ཀྱང་ལྟུང་ངོ་། །​སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་བར་སྣང་ལས་རྒྱན་ཕྲེང་དང་། སེ་མོ་དོ་དང་། མུ་ཏིག་གི་ཕྲེང་བ་དང་། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་དག་ཀྱང་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཀུན་ནས་རབ་ཏུ་འཕྱང་ངོ་། །​རིན་ཐང་མེད་པའི་བདུག་པའི་པོག་ཕོར་རིན་པོ་ཆེ་ལས་བྱས་པ་བརྒྱ་སྟོང་དག་ཀྱང་ཀུན་ནས་རང་རྒྱུའོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རེ་རེ་ལ་ཡང་རིན་པོ་ཆེའི་གདུགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་ལ་ཐུག་པ། སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་བར་སྣང་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་འཛིན་ཏོ། །​རྣམ་གྲངས་འདིས་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་དག་རིན་པོ་ཆེའི་གདུགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་ལ་ཐུག་པ་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་བར་སྣང་ལ་འཛིན་ཏོ། །​སོ་སོ་ནས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པ་ཡང་དག་པར་སངས་རྒྱས་ལ་བསྟོད་པ་དག་གིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བྱམས་པས་དེའི་ཚེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་གསོལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6247#UT22084-051-001-6247