Degé Kangyur volume 50, F.261.a

པོའི་ཞབས་ལ་ཡན་ལག་ལྔས་ཕྱག་བྱས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་སྙིང་པོའི་སྤྱན་སྔར་འདུག་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་སྙིང་པོ་ལ་གུས་པ་དང་བཅས་པས་ཡོངས་སུ་ཞུས་པ། བཙུན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ལམ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྒོ་བསྟན་པ་དང་། ཚོགས་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བསྟན་ལགས་ན། བཙུན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ལམ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྒོ་བསྟན་པ་དང་། ཚོགས་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བསྟན་པ། བཙུན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ཙམ་གྱིས་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྒོ་བསྟན་པ་དང་། ཚོགས་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་ལགས། བཙུན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རིགས་ཀྱི་བུའམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་ཚོགས་ཇི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་ན་བསྟན་པར་གནས་པ་ལགས། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྒོ་བསྟན་པ་ཇི་ལྟ་བུས་ནི་བརྒྱན་པ་ལགས། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེའི་སྙིང་པོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞུ་བ་བཟང་པོ་སྤོབས་པ་དགེ་སྟེ། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཁྱོད་དེ་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་དོན་དེ་ལྟ་བུ་ཡོངས་སུ་ཞུ་བར་སེམས་པ་ནི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཁྱོད་སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པ་རྣམས་ལ་ཕན་པ་བྱེད་པ་དང་། གཅེས་སྤྲས་བྱེད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་པ་ཡིན་ཏེ། ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །​སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་དེའི་ཕྱིར་ལེགས་པར་རབ་ཏུ་ཉོན་ལ་ཡིད་ལ་ཟུང་ཤིག་དང་ངས་ཁྱོད་ལ་བཤད་པར་བྱའོ། །​སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དཔའ་བར་འགྲོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་དོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལ་གནས་པ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh112.html?part=UT22084-050-003-2052#UT22084-050-003-2052