Degé Kangyur volume 50, F.133.b

དཔའ་རྣམས་ཀྱང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་ལངས་ཤིང་བཅོམ་ལྡན་འདས་པད་མ་དམ་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡེ་སྣོད་ཀྱི་ཆོས་ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཏམ་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་པ་དག་སྟོན་པར་མཛད་པ་དེའི་ཚེ་དེ་ནི་ཉིན་མོ་ཡིན་པར་ཤེས་སོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྒྲ་དང་། ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དང་། དགེ་འདུན་གྱི་སྒྲ་དང་མི་འབྲལ་ལོ། །​མི་འཇིགས་པའི་སྒྲ་དང་། མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པའི་སྒྲ་དང་། སྐྱེ་བ་མེད་པའི་སྒྲ་དང་། འགག་པ་མེད་པའི་སྒྲ་དང་། ཞི་བའི་སྒྲ་དང་། ཉེ་བར་ཞི་བའི་སྒྲ་དང་། རབ་ཏུ་ཞི་བའི་སྒྲ་དང་། བྱམས་པ་ཆེན་པོའི་སྒྲ་དང་། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྒྲ་དང་། མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དང་། དབང་བསྐུར་བའི་ས་ཐོབ་པའི་སྒྲ་དང་། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྒྲ་དང་མི་འབྲལ་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ནི་རྟག་ཏུ་སྒྲ་དེ་ལྟ་བུ་དག་ཉན་པར་བྱེད་དོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་གཞན་ཡང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་པད་མར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གང་དག་སྐྱེས་པ་དང་། སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་ལྡན་ཞིང་། འོད་དཔག་ཚད་བརྒྱ་པ་ཡོད་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་རྣམ་པར་མི་ལྟུང་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ནོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་བྱམས་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་དང་། སྣུམ་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་དང་། རྙོག་པ་མེད་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་དང་། དུལ་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་དང་། སྤྲོ་རིང་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་དང་། མཉམ་པར་བཞག་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་དང་། རབ་ཏུ་དང་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་དང་། ཁོང་ཁྲོ་བ་མེད་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་དང་། དག་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་དང་། དགེ་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་དང་། ཆོས་ལ་དགའ་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་དང་། ས་དང་མཚུངས་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་པའི་གཏམ་ལ་མངོན་པར་མི་དགའ་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་གཏམ་ལ་མངོན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh112.html?part=UT22084-050-003-1801#UT22084-050-003-1801