Degé Kangyur volume 47, F.286.b

གིས་བསམ་པ་ཅི་འདྲ་བ་དེ་ལྟ་བུའི་སྒྲ་འབྱུང་བར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་ཤེས་ཀྱང་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་དེ་ནི་རྟོག་པར་མི་བྱེད། རྣམ་པར་རྟོག་པར་མི་བྱེད། སེམས་པར་མི་བྱེད། རྣམ་པར་སེམས་པར་མི་བྱེད་ཅིང་། སེམས་པ་མེད་པ་སེམས་མེད་པ་སེམས་དང་ཡིད་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་བྲལ་བ་ཡིན་ནོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱང་རྟོག་པར་མི་བྱེད། རྣམ་པར་རྟོག་པར་མི་བྱེད། སེམས་པར་མི་བྱེད། རྣམ་པར་སེམས་པར་མི་བྱེད་ཅིང་། སེམས་པ་མེད་པ། སེམས་དང་། ཡིད་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་བྲལ་བ། མ་བཟུང་བ། ཡོངས་སུ་གཟུང་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ། མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན། སོ་སོའི་བདེན་པ་བསལ་བ། འདོད་ཆགས་བསལ་བ། ཞེ་སྡང་བསལ་བ། གཏི་མུག་བསལ་བ། བདེན་པ་མ་ཡིན། བརྫུན་པ་མ་ཡིན། རྟག་པ་མ་ཡིན། མི་རྟག་པ་མ་ཡིན། འོད་མ་ཡིན་འོད་མེད་པ་མ་ཡིན། འཇིག་རྟེན་མ་ཡིན། འཇིག་རྟེན་མེད་པ་མ་ཡིན། རྟོག་པ་མེད་པ་དཔྱོད་པ་མེད་པ་མ་སྐྱེས་པ་མ་འགགས་པ། བསམ་དུ་མེད་པ་རབ་ཏུ་བསམ་དུ་མེད་པ། རང་བཞིན་མེད་པ་རང་བཞིན་གྱི་གཞི་མེད་པ། རང་བཞིན་སྟོང་པ་བླང་བ་མེད་པ། དོར་བ་མེད་པ། མངོན་པར་ཞེན་པར་བྱ་བ་མེད་པ། བརྗོད་དུ་མེད་པ། བརྗོད་པ་ཡང་དག་པར་རྒྱུན་ཆད་པ། ཀུན་ཏུ་དགའ་བ་མེད་པ། ཀུན་ཏུ་དགའ་བ་དང་བྲལ་བ། ཀུན་ཏུ་དགའ་བས་ངེས་པར་བཅོམ་པ། གྲངས་སུ་བགྲང་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། གྲངས་སུ་བགྲང་བ་དང་། འགྲོ་བ་མེད་པ་འགྲོ་བར་འགྲོ་བ་མེད་པ། འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་རྒྱུན་ཆད་པ། བརྗོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་རྒྱུན་ཆད་པ། བལྟར་མི་སྣང་བ། མི་མཐོང་བ་གཟུང་དུ་མེད་པ། ཐ་སྙད་མེད་པ། ནམ་མཁའ་མ་ཡིན། བླ་གབ་མེད་པ་མ་ཡིན། གཟུང་བར་མི་བྱ་བ་མ་ཡིན། བལྟར་སྣང་བ་མ་ཡིན། བསྟན་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན། ཚོགས་པ་མ་ཡིན། ཚོགས་པ་མེད་པ་མ་ཡིན། བརྟགས་པ་མ་ཡིན། རྣམ་པར་བརྟགས་པ་མ་ཡིན། རྣམ་པར་བསྒྲུབས་པ་མ་ཡིན། ཀུན་ཏུ་བསྟན་པ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh100.html?part=UT22084-047-002-411#UT22084-047-002-411