Degé Kangyur volume 47, F.285.a

དང་བྲལ་བ། ཡིད་ལ་བྱེད་པ་མེད་པ། ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་བྲལ་བ། སྤྲོས་པ་མེད་པ་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བ། ཡོངས་སུ་གདུང་བ་མེད་པ། ཡོངས་སུ་གདུང་བ་དང་བྲལ་བ། ཚུ་རོལ་ན་གནས་པ་མ་ཡིན་པ། ཕ་རོལ་ན་གནས་པ་མ་ཡིན། མཐོ་བ་མ་ཡིན། དམའ་བ་མ་ཡིན། བཅིངས་པ་མ་ཡིན། གྲོལ་བ་མ་ཡིན། ཤེས་པ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན། ཤེས་པ་དང་མི་ལྡན་པ་མ་ཡིན། ཉོན་མོངས་པ་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་མ་ཡིན། བདེན་པར་སྨྲ་བ་མ་ཡིན། བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་མ་ཡིན། ཕ་རོལ་མ་ཡིན། ཚུ་རོལ་མ་ཡིན། འགྲམ་ན་མ་ཡིན། གཤོང་ན་མ་ཡིན། ཐང་ལ་མ་ཡིན། ཆུ་བོ་ན་མ་ཡིན། རྟོག་གེའི་སྤྱོད་ཡུལ་མ་ཡིན། རྟོག་གེ་མ་ཡིན་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་མ་ཡིན། གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན། གཟུགས་མེད་པ་མ་ཡིན་མོད་ཀྱི། འཇམ་དཔལ་འོན་ཀྱང་ས་གཞི་མཐོ་བ་དང་དམའ་བ་དང་བར་མའི་བྱེ་བྲག་གིས་སྣང་བ་ཆེན་པོ་དང་། ཆུང་ངུ་དང་བར་མའི་འོད་ཟེར་སྣ་ཚོགས་སྣང་བར་འགྱུར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱང་རྟོག་པར་མི་བྱེད། རྣམ་པར་རྟོག་པར་མི་བྱེད། སེམས་པར་མི་བྱེད། རྣམ་པར་སེམས་པར་མི་བྱེད་དེ། འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་སེམས་དང་། ཡིད་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་བྲལ་བ། མ་སྐྱེས་པ། མ་འགག་པ། མཚན་ཉིད་མེད་པ། མཚན་ཉིད་དང་བྲལ་བ། ཡིད་ལ་བྱེད་པ་མེད་པ། ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་བྲལ་བ། སྤྲོས་པ་མེད་པ། སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བ། ཡོངས་སུ་གདུང་བ་མེད་པ། ཡོངས་སུ་གདུང་བ་དང་བྲལ་བ། ཚུ་རོལ་ན་གནས་པ་མ་ཡིན། ཕ་རོལ་ན་གནས་པ་མ་ཡིན། མཐོ་བ་མ་ཡིན། དམའ་བ་མ་ཡིན། བཅིངས་པ་མ་ཡིན། གྲོལ་བ་མ་ཡིན། ཤེས་པ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན། ཤེས་པ་དང་མི་ལྡན་པ་མ་ཡིན། ཉོན་མོངས་པ་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་མ་ཡིན། བདེན་པར་གསུང་པ་མ་ཡིན། བརྫུན་པར་གསུང་བ་མ་ཡིན། ཚུ་རོལ་མ་ཡིན། ཕ་རོལ་མ་ཡིན། འགྲམ་ན་མ་ཡིན། གཤོང་ནམ་ཡིན། ཐང་ལ་མ་ཡིན། ཆུ་བོ་ན་མ་ཡིན། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མ་ཡིན། ཐམས་ཅད་མི་མཁྱེན་པ་མ་ཡིན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh100.html?part=UT22084-047-002-408#UT22084-047-002-408