Degé Kangyur volume 47, F.282.b

ཆར་གྱི་རྒྱུན་འབེབས་པར་བྱེད་ཅིང་། ས་གཞི་ཆེན་པོ་ཡང་ཀུན་ཏུ་ཚིམ་པར་བྱེད་དོ། །​ཞེས་ཀྱང་རྗོད་པར་བྱེད་དོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ན་ནི་སྤྲིན་ཡང་མེད་ལ་སྤྲིན་དུ་གདགས་པ་ཡང་མེད་དེ། འཇམ་དཔལ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྔོན་གྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པས་ཆར་པའི་ཚོགས་ཆེན་པོ་རླུང་གིས་ཀུན་ནས་བསྐྱོད་ན་ནི། སྟེང་གི་བར་སྣང་ལས་འབབ་པར་ཡང་འགྱུར། འཇམ་དཔལ་ཆར་པའི་ཚོགས་ཆེན་པོ་དེ་རླུང་གིས་ཀུན་ནས་དཀྲུགས་པ་ནི། སྟེང་གི་བར་སྣང་དེ་ཉིད་དུ་བག་ལ་ཞ་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྔོན་གྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པས་སྟེང་གི་བར་སྣང་ལ་ཆར་པའི་ཚོགས་ཆེན་པོ་དེ་ཀུན་ནས་འདུས་པ་དང་། རླུང་ཀུན་ཏུ་འཁྲུག་པ་དག་གི་ཆར་པའི་རྒྱུན་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པའམ། འབེབས་པར་བྱེད་པ་དེ་ལ་སྤྲིན་ཅེས་འདོགས་པར་འབྱུང་མོད་ཀྱི། འཇམ་དཔལ་དེ་ལ་ནི་སྤྲིན་ཡང་མེད། སྤྲིན་དུ་གདགས་པ་ཡང་མེད་དོ། །​འཇམ་དཔལ་སྤྲིན་དེ་ནི་མ་སྐྱེས་པ། མ་འགགས་པ། སེམས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་མི་འཇུག་པ། འོང་བ་དང་འགྲོ་བ་དང་བྲལ་བ་ཡིན་ནོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྔོན་དགེ་བའི་རྩ་བའི་ཚོགས་བསགས་པ་དག་དང་། སེམས་ཅན་ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཤེས་པ་འདོད་པ་གཞན་དག་དང་། སེམས་ཅན་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྱེད་པ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་དག་པར་བསྟན་པའི་རྒྱུ་ཅན་རྣམས་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྤོབས་པ་ཐོགས་པ་མི་མངའ་བ་དང་ལྡན་པ་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱུང་ངོ་། །​འཇིག་རྟེན་དུ་བྱུང་ངོ་ཞེས་བྱ་བའི་གྲངས་སུ་འགྲོ་སྟེ། དེ་གང་ཅི་གསུང་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དེ་བཞིན་པ་མ་ནོར་བ་དེ་བཞིན་པ་གཞན་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་པ་ཡིན་པས། དེ་ལ་ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་ནང་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མཚན་དུ་བཏགས་པ་ཡིན་ཏེ། འཇམ་དཔལ་དེ་ལས་ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲ་འབྱུང་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་སྟེ། འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་མཚན་མ་མེད་པ། མཚན་མ་དང་བྲལ་བ། ཡུལ་ན་མི་གནས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh100.html?part=UT22084-047-002-403#UT22084-047-002-403