Degé Kangyur volume 47, F.298.a

མོངས་པ་མེད་པའོ། །​དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་དག་པའོ། །​ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནི་དྲི་མ་མེད་པའོ། །​ཡང་དག་པའི་མཐའ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའོ། །​ནམ་མཁའ་ནི་དག་པའོ། །​བར་སྣང་ནི་དྲི་མ་མེད་པའོ། །​ནམ་མཁའ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའོ། །​ནང་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནི་དག་པའོ། །​ཕྱི་རོལ་ཏུ་རྒྱུ་བ་མེད་པ་ནི་དྲི་མ་མེད་པའོ། །​ཕྱི་ནང་དམིགས་སུ་མེད་པ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའོ། །​ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནི་དག་པའོ། །​ཁམས་རང་བཞིན་མེད་པ་ནི་དྲི་མ་མེད་པའོ། །​སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་སྤོང་བ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའོ། །​འདས་པ་ལ་ཟད་པར་ཤེས་པ་ནི་དག་པའོ། །​མ་འོངས་པ་ལ་མི་སྐྱེ་བར་ཤེས་པ་ནི་དྲི་མ་མེད་པའོ། །​ད་ལྟར་བྱུང་བ་ལ་ཆོས་གནས་པར་ཤེས་པ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟར་དག་པ་དང་དྲི་མ་མེད་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་ནི་གནས་གཅིག་ཏུ་ཡང་དག་པར་འདུ་སྟེ། འདི་ལྟ་སྟེ། ཞི་བའི་གནས་སུའོ། །​ཞི་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རབ་ཏུ་ཞི་བ་ཡིན་ནོ། །​རབ་ཏུ་ཞི་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཡིན་ནོ། །​ཉེ་བར་ཞི་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཉེ་བར་ཞི་བར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །​ཉེ་བར་ཞི་བར་གྱུར་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱའོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟར་ན་ནམ་མཁའ་ཇི་ལྟ་བར་བྱང་ཆུབ་ཀྱང་དེ་བཞིན་ནོ། །​བྱང་ཆུབ་ཇི་ལྟ་བར་ཆོས་རྣམས་ཀྱང་དེ་བཞིན་ནོ། །​ཆོས་རྣམས་ཇི་ལྟ་བར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱང་དེ་བཞིན་ནོ། །​སེམས་ཅན་རྣམས་ཇི་ལྟ་བར་ཞིང་རྣམས་ཀྱང་དེ་བཞིན་ནོ། །​ཞིང་རྣམས་ཇི་ལྟ་བར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །​འཇམ་དཔལ་དེའི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་མཉམ་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། མཐར་ཐུག་པར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་གཉེན་པོ་མེད་པ་ཡིན་ལ། གཉེན་པོ་མེད་པའི་ཕྱིར་གཟོད་མ་ནས་དག་པ་དང་། གཟོད་མ་ནས་དྲི་མ་མེད་པ་དང་། གཟོད་མ་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་དེ་ལྟར་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཁམས་ལ་རྣམ་པར་གཟིགས་པ་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དག་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པས་རྣམ་པར་རོལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པ་ཡིན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh100.html?part=UT22084-047-002-434#UT22084-047-002-434