Degé Kangyur volume 29, F.50.b

སུ་མི་བྱེད་དོ། །​དེས་གང་གིས་རློམ་སེམས་སུ་མི་བྱེད་པའི་སེམས་དེ་ཉིད་ཀྱང་མི་དམིགས་ཏེ། ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སྟོང་པ་ཉིད་དང་། ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་དབེན་པ་ཉིད་དང་། ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་བདག་གིས་ཤེས་སོ་སྙམ་དུ་རློམ་སེམས་སུ་མི་བྱེད་དོ། །​དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་མ་གཏོགས་པར་སེམས་ལ་སེམས་པ་ཡང་མི་སྐྱེད་དོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་དེ་ལྟར་སྤྱོད་པ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བའི་མངོན་པར་ཤེས་པའི་ཤེས་པ་མངོན་པར་སྒྲུབ་བོ། །​དེ་སྔོན་གྱི་གནས་རྣམ་པ་དུ་མ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཤེས་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བའི་མངོན་པར་ཤེས་པའི་ཤེས་པ་མངོན་པར་སྒྲུབ་སྟེ། དེས་སེམས་གཅིག་གམ། སེམས་བརྒྱའི་བར་དུ་ཡང་རྗེས་སུ་དྲན་ནོ། །​ཞག་གཅིག་དང་། ཞག་བརྒྱའི་བར་དང་། ཟླ་བ་གཅིག་དང་། ཟླ་བ་བརྒྱའི་བར་དང་། ལོ་གཅིག་དང་། ལོ་བརྒྱའི་བར་དང་། བསྐལ་པ་གཅིག་དང་། བསྐལ་པ་བརྒྱའི་བར་དང་། བསྐལ་པ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་འམ། བསྐལ་པ་སྟོང་ཕྲག་དུ་མའམ། བསྐལ་པ་འབུམ་ཕྲག་དུ་མའམ། བསྐལ་པ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་ཕྲག་འབུམ་ཕྲག་དུ་མའི་བར་དུ་རྗེས་སུ་དྲན་ཞིང་། སྔོན་གྱི་མཐའི་མུར་ཐུག་པའི་བར་དུ་ཡང་རྗེས་སུ་དྲན་ཏེ། བདག་ནི་ག་གེ་མོ་ཞིག་ན་འདུག་འདུག་སྟེ། མིང་ནི་འདི་ཞེས་བྱ། རུས་ནི་འདི་ཞེས་བྱ། རིགས་ནི་འདི་ཞེས་བྱ། ཁ་ཟས་ནི་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཟ་ཟ། འཚོ་བ་ནི་འདི་འདྲ་བ་ཞིག །​ཡུན་ནི་འདི་སྲིད་ཅིག་ཏུ་འདུག་འདུག །​ཚེའི་མཐའ་ནི་འདི་ཙམ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། དེ་ནས་ཤི་འཕོས་ནས་ནི་ག་གེ་མོ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས། དེ་ནས་ཤི་འཕོས་ནས་ནི་འདིར་སྐྱེས་སོ་ཞེས་དེ་ལྟར་རྣམ་པ་དང་བཅས། ཡུལ་ཕྱོགས་དང་བཅས། གཞི་ཅི་ལས་གྱུར་པ་དང་བཅས་པར་བདག་དང་གཞན་དག་གི་སྔོན་གྱི་གནས་རྣམ་པ་དུ་མ་རྗེས་སུ་དྲན་ནོ། །​འདི་ལྟར་ཤེས་པ་དེ་ཡང་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པ་སྟེ། བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་སྔོན་གྱི་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་མངོན་པར་ཤེས་པའི་ཤེས་པ་དེས་ཀྱང་རློམ་སེམས་སུ་མི་བྱེད་དོ། །​དེས་གང་གིས་རློམ་སེམས་སུ་མི་བྱེད་པའི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-11479#UT22084-029-001-11479