Degé Kangyur volume 30, F.188.a

གོང་དུ་ཡང་གང་ཆགས་པ་གང་དག་གིས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་ཡང་འཐོབ་པར་མི་འགྱུར། དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་འཐོབ་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཆགས་པ་རྣམས་བདག་ལ་སྟོན་པའི་དགེ་སློང་འདི་ནི་བདག་ལ་གཅེས་སྤྲས་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །​ཞེས་དགའ་བ་བསྐྱེད་པས། བདུད་སྡིག་ཅན་གྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེའི་སེམས་ཞུམ་པ་མེད་པར་རིག་ནས་ས་ཕྱོགས་དེ་ཉིད་དུ་དགེ་སློང་རབ་ཏུ་མང་པོ་མངོན་པར་སྤྲུལ་ནས། འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་དགྲ་བཅོམ་པ་ཟག་པ་ཟད་པ་སྟེ། འདི་དག་ཀྱང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ལས་དགྲ་བཅོམ་པ་ཉིད་ལ་གནས་པར་གྱུར་ན། ཁྱོད་ལྟས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་ག་ལ་འགྱུར་ཞེས་ཟེར་ཡང་གལ་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་འདི་སྙམ་དུ་ཀྱེ་མ་འདི་ནི་བདུད་སྡིག་ཅན་ཡིན་ཏེ། ལམ་ལྟར་བཅོས་པ་སྟོན་ཏོ་སྙམ་དུ་སེམས་ཤིང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་པ། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་ཅིང་། ཉན་ཐོས་ཀྱི་སའམ། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་མི་ལྟུང་ལ། གོང་དུ་ཡང་དེ་འདི་སྙམ་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་པ་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བར་དུ་བསྒོམ་པ་ནི། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་འགྱུར་བའི་གནས་མེད་དེ། གོ་སྐབས་མ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནི་གནས་མེད་དོ་སྙམ་དུ་སེམས་ན། རབ་འབྱོར་རྣམ་པ་དེ་དག་དང་། རྟགས་དེ་དག་དང་། མཚན་མ་དེ་དག་དང་ལྡན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་རིག་པར་བྱའོ། །​རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་དེ་འདི་སྙམ་དུ་གལ་ཏེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཇི་སྐད་བསྟན་པ་དེ་བཞིན་དུ་བསླབ་ལ་སྤྱོད་པ་དེ་དག་དང་མ་བྲལ་ཞིང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་ལྡན་པའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-12353#UT22084-029-001-12353