Degé Kangyur volume 30, F.187.a

གི་ཆ་བྱད་ཀྱིས་འོངས་ཏེ་འདི་སྐད་དུ་འདི་ནི་འཁོར་བའི་སྤྱོད་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་སྤྱོད་པ་མ་ཡིན་གྱིས་འདི་ཉིད་དུ་ཁྱོད་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་མཐར་ཕྱིན་པར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་སྟོན་ཅིང་། བདུད་སྡིག་ཅན་དེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་ལམ་ལྟར་བཅོས་པ་གང་འཁོར་བ་ན་སྤྱོད་པའི་འཇིག་རྟེན་པའི་རྣམ་པ་དག་གིས་ལམ་ལྟར་བཅོས་པ་སྟོན་ཏེ། ཡང་ན་རུས་གོང་དུ་འདུ་ཤེས་པར་སྟོན། ཡང་ན་བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་བར་དུ་ཉེ་བར་སྟོན་ཅིང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ལམ་གང་དང་། ནན་ཏན་གང་གིས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་འཐོབ་པ་དང་། དགྲ་བཅོམ་པ་ཉིད་ཀྱི་བར་དུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་ལམ་ནི་འདི་ཡིན། ནན་ཏན་ནི་འདི་ཡིན་གྱིས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ལམ་འདི་དང་། ནན་ཏན་འདིས་འདི་ཉིད་དུ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་མཐར་ཕྱིན་པར་གྱིས་ཤིག་དང་། ཕྱིན་ཆད་འཁོར་བ་ན་སྤྱོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་དག་མྱོང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །​ཀྱེ་མ་འདི་ཉིད་དུ་ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་འདི་མངོན་པར་གྲུབ་པར་མ་གྱུར་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་ལུས་གཞན་ཡང་ཇི་ལྟར་ཡོངས་སུ་གཟུང་བར་སེམས་ཞེས་ཟེར་ཡང་། རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སེམས་མི་འཁྲུག་མི་གཡོ་ཞིང་གོང་དུ་ཡང་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། བདག་ལ་ལམ་ལྟར་བཅོས་པ་སྟོན་པ་ནི་དགེ་སློང་འདི་བདག་ལ་གཅེས་སྤྲས་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། ལམ་ལྟར་བཅོས་པ་གང་ཡིན་པ་དེས་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བར་ཡང་མི་འགྱུར། དགྲ་བཅོམ་པ་ཉིད་ཀྱི་བར་དང་། རང་བྱང་ཆུབ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བར་ཡང་མི་འགྱུར། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བར་ཡང་མི་འགྱུར་རོ་སྙམ་སྟེ། དེ་ལས་ཀྱང་གོང་དུ་གང་བདག་ལ་ཆགས་པ་རྣམས་སྟོན་པ་འདི་ནི་བདག་ལ་གཅེས་སྤྲས་བྱེད་པ་ཡིན་གྱིས་བདག་གིས་ཆགས་པ་དེ་དག་མངོན་དུ་རྫོགས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱས་ལ་ཐེག་པ་གསུམ་པོ་ཀུན་ལ་བསླབ་པར་བྱའོ། །​ཞེས་དགའ་བ་སྐྱེས་ཏེ། བདུད་སྡིག་ཅན་དེས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་དགའ་བར་གྱུར་པར་ཤེས་ནས། དེ་ལ་འདི་སྐད་དུ་རིགས་ཀྱི་བུ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-12351#UT22084-029-001-12351