Degé Kangyur volume 29, F.49.b

པར་སྨྲ་བས་སྨྲ་བ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐམས་ཅད་དང་། མིག་ལྔ་པོ་དེ་དག་སྐྱེད་པ་སྟེ། མིག་ལྔ་པོ་དེ་དག་ལ་བསླབས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་པ་དེ་ནི་མངོན་པར་ཤེས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འཐོབ་ཅིང་། དེས་རྫུ་འཕྲུལ་བྱ་བ་རྣམ་པ་དུ་མྱོང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེས་ཡང་གཡོ་བར་བྱེད་དོ། །​གཅིག་ཏུ་གྱུར་ནས་མང་པོར་འགྱུར་བ་དང་། མང་པོར་གྱུར་ནས་ཀྱང་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་། སྣང་བར་འགྱུར་ཞིང་། མི་སྣང་བར་འགྱུར་བ་ཡང་མྱོང་བར་བྱེད་དོ། །​རྩིག་པ་ལ་ཡང་ཐད་ཀར་འགྲོའོ། །​ར་བ་ལ་ཡང་ཐད་ཀར་འགྲོའོ། །​རི་ལ་ཡང་ལུས་མི་ཐོགས་པར་ཐད་ཀར་འགྲོ་སྟེ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་བྱ་བ་བཞིན་ནོ། །​ནམ་མཁའ་ལ་ཡང་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས་ནས་འགྲོ་སྟེ། དཔེར་ན་འདབ་ཆགས་བྱ་བཞིན་ནོ། །​ས་ལ་ཡང་སྟེང་དུ་འབྱུང་བ་དང་། བྱིའུ་ཟུལ་བྱེད་དེ། དཔེར་ན་ཆུ་ལ་བྱ་བ་བཞིན་ནོ། །​ཆུ་ལ་ཡང་མི་ནུབ་པར་འགྲོ་སྟེ། དཔེར་ན་ས་ལ་བྱ་བ་བཞིན་ནོ། །​དུ་བ་འཐུལ་བར་ཡང་བྱེད་འབར་བར་ཡང་བྱེད་དེ། དཔེར་ན་མེའི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་བཞིན་ནོ། །​ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་འདི་ལྟར་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་བ་འདི་ལྟར་མཐུ་ཆེ་བ། འདི་ལྟར་གཟི་བརྗིད་ཆེ་བ་འདི་དག་ལ་ཡང་ལག་པས་ནོམ་ཞིང་ཀུན་ཏུ་ཉུག་པར་བྱེད་དོ། །​ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་བར་དུ་ཡང་ལུས་ཀྱིས་དབང་སྒྱུར་རོ། །​ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སྟོང་པ་ཉིད་དང་། ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་དབེན་པ་ཉིད་དང་། ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར། དེས་གང་གིས་རློམ་སེམས་སུ་བྱེད་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་དེ་ཡང་མི་དམིགས། གང་རློམ་སེམས་སུ་བྱེད་པ་དང་། གང་གིས་རློམ་སེམས་སུ་བྱེད་པ་དེ་ཡང་མི་དམིགས་ཏེ། དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་མ་གཏོགས་པར་རྫུ་འཕྲུལ་དུ་སེམས་པ་འམ། རྫུ་འཕྲུལ་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པའི་སེམས་པ་ཡང་མི་སྐྱེད་དོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-11477#UT22084-029-001-11477