Degé Kangyur volume 30, F.185.a

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་དག་རབ་ཏུ་འཕེལ་བ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་དག་གིས་ལུས་དང་། ངག་དང་། སེམས་ཀྱི་མི་དྲང་བ་དང་། ལུས་དང་། ངག་དང་། སེམས་ཀྱི་གྱ་གྱུ་ཡོངས་སུ་བྱང་བར་བྱེད་དེ། དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་ལུས་ཀྱིས་ལེགས་པར་སྤྱད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་སྤྱོད། ངག་གིས་ལེགས་པར་སྤྱད་པ་རྣམ་པ་བཞི་སྤྱོད། ཡིད་ཀྱིས་ལེགས་པར་སྤྱད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་སྤྱོད་དེ། རབ་འབྱོར་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི་ལུས་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། ངག་དང་། སེམས་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ལུས་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། ངག་དང་། སེམས་ཡོངས་སུ་དག་པ་དེས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ལས་ཤིན་ཏུ་འདའ་ཡང་། ཡང་དག་པའི་མཐའ་མངོན་སུམ་དུ་ཡང་མི་བྱེད་དེ། རབ་འབྱོར་འདི་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ལུས་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། ངག་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། སེམས་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ཏེ། རབ་འབྱོར་རྣམ་པ་དེ་དག་དང་། རྟགས་དེ་དག་དང་། མཚན་མ་དེ་དག་དང་ལྡན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་རིག་པར་བྱའོ། །​རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི་རྙེད་པ་དང་། བཀུར་སྟི་ལ་གདུ་བ་མ་ཡིན། ཟས་ལ་གདུ་བ་མ་ཡིན། ཆོས་གོས་གསུམ་པའི་བར་དུ་ལྷུར་ལེན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཞིང་། དེ་སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གཉིས་ཀྱང་ཡང་དག་པར་བླངས་ནས་གནས་ཏེ། རབ་འབྱོར་རྣམ་པ་དེ་དག་དང་། རྟགས་དེ་དག་དང་། མཚན་མ་དེ་དག་དང་ལྡན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་རིག་པར་བྱའོ། །​རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི་སེར་སྣའི་སེམས་མི་སྐྱེད། འཆལ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་སེམས་མི་སྐྱེད། འཁྲུག་པའི་སེམས་མི་སྐྱེད། ལེ་ལོའི་སེམས་མི་སྐྱེད། མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་སེམས་མི་སྐྱེད། འཆལ་བའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སེམས་མི་སྐྱེད། ཕྲག་དོག་གི་སེམས་མི་སྐྱེད་དེ། རབ་འབྱོར་རྣམ་པ་དེ་དག་དང་། རྟགས་དེ་དག་དང་། མཚན་མ་དེ་དག་དང་ལྡན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི་ཕྱིར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-12347#UT22084-029-001-12347