Degé Kangyur volume 30, F.178.b

པའི་སེམས་ཀྱིས་དམིགས་པར་བྱ་སྟེ། རྣམ་པར་ཐོ་འཚམ་པའི་སེམས་ཀྱིས་དམིགས་པར་མི་བྱའོ། །​སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མའི་སེམས་བསྐྱེད་པར་བྱའོ། །​སྤུན་དང་། སྲིང་མོ་དང་། མཛའ་བཤེས་དང་། ཉེ་དུ་དང་། སྣག་གི་གཉེན་མཚམས་ཀྱིས་སེམས་བསྐྱེད་པར་བྱའོ། །​སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མའི་སེམས་ཀྱིས་དམིགས་པར་བྱ་ཞིང་། མཛའ་བཤེས་དང་། ཉེ་དུ་དང་། སྣག་གི་གཉེན་མཚམས་ཀྱི་བར་གྱི་སེམས་ཀྱིས་དམིགས་པར་བྱའོ། །​བདག་གིས་ཀྱང་སྲོག་གཅོད་པ་སྤང་བར་བྱའོ། །​གཞན་ཡང་སྲོག་གཅོད་པ་སྤང་བ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་པར་བྱ། སྲོག་གཅོད་པ་སྤང་བའི་བསྔགས་པ་བརྗོད་པར་བྱ། གཞན་གང་དག་སྲོག་གཅོད་པ་སྤངས་པ་དེ་དག་གི་བསྔགས་པ་ཡང་བརྗོད་ཅིང་རྗེས་སུ་དགའ་བར་བྱའོ། །​བདག་གིས་ཀྱང་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་སྤང་བར་བྱ། གཞན་ཡང་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་སྤང་བ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་གཞུག་པར་བྱ། མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་སྤོང་བའི་བསྔགས་པ་བརྗོད་པར་བྱ། གཞན་གང་དག་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་སྤངས་པ་དེ་དག་གི་བསྔགས་པ་ཡང་བརྗོད་ཅིང་རྗེས་སུ་དགའ་བར་བྱའོ། །​བདག་ཀྱང་འདོད་པ་ལ་ལོག་པར་གཡེམ་པ་སྤང་བར་བྱ། གཞན་ཡང་འདོད་པ་ལ་ལོག་པར་གཡེམ་པ་སྤང་བ་འཛིན་དུ་གཞུག་པར་བྱ། འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་སྤོང་བའི་བསྔགས་པ་བརྗོད་པར་བྱ། གཞན་གང་དག་འདོད་པ་ལ་ལོག་པར་གཡེམ་པ་སྤངས་པ་དེ་དག་གི་བསྔགས་པ་ཡང་བརྗོད་ཅིང་རྗེས་སུ་དགའ་བར་བྱ་སྟེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འདོད་པས་དེ་ལྟར་གནས་པར་བྱའོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་ཀྱང་ལོག་པར་ལྟ་བའི་བར་དུ་སྤང་བར་བྱ། གཞན་ཡང་ལོག་པར་ལྟ་བ་སྤང་བ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་གཞུག་པར་བྱ། ལོག་པར་ལྟ་བ་སྤོང་བའི་བསྔགས་པ་བརྗོད་པར་བྱ། གཞན་ཡང་གང་དག་ལོག་པར་ལྟ་བ་སྤངས་པ་དེ་དག་གི་བསྔགས་པ་ཡང་བརྗོད་ཅིང་རྗེས་སུ་དགའ་བར་བྱའོ། །​བདག་གིས་ཀྱང་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པར་བྱ། གཞན་ཡང་བསམ་གཏན་དང་པོ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་གཞུག་པར་བྱ། བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་བསྔགས་པ་བརྗོད་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-12334#UT22084-029-001-12334