Degé Kangyur volume 29, F.48.b

ནུབ་དང་། ནུབ་བྱང་དང་། འོག་དང་། སྟེང་གི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་རེ་རེར་ཡང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་དག་ཏུ་སོང་ཞིང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་མཉེས་པར་བྱེད། བསྙེན་བཀུར་བྱེད། བསྟི་སྟང་དུ་བྱེད། བླ་མར་བྱེད། རི་མོར་བྱེད། མཆོད་པ་བྱེད་དོ། །​འདི་ནི་མངོན་པར་ཤེས་པ་རྣམས་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​འདི་ནི་མངོན་པར་ཤེས་པ་རྣམས་འཐོབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​འདི་ནི་བཟོད་པ་ཐོབ་པའོ། །​འདི་ནི་བཟོད་པ་མ་ཐོབ་པའོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འདིའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ནི་ཡོངས་སུ་དག་པར་འགྱུར་རོ། །​འདིའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ནི་ཡོངས་སུ་དག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འདི་ནི་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའོ། །​འདི་ནི་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་དང་མི་ལྡན་པའོ། །​འདིས་ནི་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱས་སོ། །​འདིས་ནི་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་མ་བྱས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འདི་ལ་ནི་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་དག་གི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་བསྔགས་པ་རྗོད་པ་མཛད་དོ། །​འདི་ལ་ནི་བསྔགས་པ་རྗོད་པར་མི་མཛད་དོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འདི་དག་ནི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་དང་ཉེ་བར་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །​འདི་དག་ནི་ཉེ་བར་གནས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདིའི་ཚེ་ནི་དཔག་ཏུ་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །​འདིའི་ཚེ་ནི་དཔག་ཏུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །​འདིའི་འོད་དང་། དབྱངས་དང་། དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ནི་དཔག་ཏུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །​འདི་ནི་དཔག་ཏུ་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འདི་ནི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུན་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །​འདི་ནི་ལྡན་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​འདི་ནི་དཀའ་བ་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པར་འགྱུར་རོ། །​འདི་ནི་སྤྱོད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​འདི་ནི་སྲིད་པ་ཐ་མ་པའོ། །​འདི་ནི་སྲིད་པ་ཐ་མ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་འདུག་པར་འགྱུར་རོ། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-11475#UT22084-029-001-11475