Degé Kangyur volume 30, F.160.b

བ་ལྟ་དམིགས་པར་ག་ལ་འགྱུར། རབ་འབྱོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་རྟག་པའི་ཚུལ་ཅན་ཏེ་དེ་དག་ནི་ཚུལ་དེ་ལས་མི་འདའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་རྟག་པ་ཅི་ཡང་གཏན་མེད་ན་འགྲོ་བའམ་འོང་བ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། རབ་འབྱོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་བདེ་བའི་ཚུལ་ཅན་ཏེ་དེ་དག་ནི་ཚུལ་དེ་ལས་མི་འདའོ། །​རབ་འབྱོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་བདག་གི་ཚུལ་ཅན་དང་སྡུག་པའི་ཚུལ་ཅན་ཏེ་དེ་དག་ནི་ཚུལ་དེ་ལས་མི་འདའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་རྟག་པ་དང་བདེ་བ་དང་། བདག་དང་སྡུག་པ་གཏན་མེད་ན་དེ་དག་གི་འགྲོ་བའམ་འོང་བ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། རབ་འབྱོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་མི་རྟག་པའི་ཚུལ་ཅན་ནོ། །​རབ་འབྱོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་བདག་མེད་པ་དང་མི་སྡུག་པའི་ཚུལ་ཅན་ཏེ་དེ་དག་ནི་ཚུལ་དེ་ལས་མི་འདའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་མི་རྟག་པ་གཏན་མེད་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་བའམ། བདག་མེད་པའམ། མི་སྡུག་པ་གཏན་མེད་ན་དེའི་འགྲོ་བའམ་འོང་བ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། རབ་འབྱོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཚུལ་ཅན་ཏེ། དེ་དག་ནི་ཚུལ་དེ་ལས་མི་འདའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་འདོད་ཆགས་ཀྱི་དངོས་པོ་གཏན་མེད་ན་འདོད་ཆགས་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། རབ་འབྱོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཞེ་སྡང་གི་ཚུལ་ཅན་ཏེ། དེ་དག་ནི་ཚུལ་དེ་ལས་མི་འདའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་ཞེ་སྡང་གི་དངོས་པོ་གཏན་མེད་ན་ཞེ་སྡང་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། རབ་འབྱོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་གཏི་མུག་གི་ཚུལ་ཅན་ཏེ། དེ་དག་ནི་ཚུལ་དེ་ལས་མི་འདའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་གཏི་མུག་གི་དངོས་པོ་གཏན་མེད་ན་གཏི་མུག་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། རབ་འབྱོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ལྟ་བར་གྱུར་པའི་ཚུལ་ཅན་ཏེ་དེ་དག་ནི་ཚུལ་དེ་ལས་མི་འདའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་ལྟ་བར་གྱུར་པའི་དངོས་པོ་གཏན་མེད་ན་ལྟ་བར་གྱུར་པ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། རབ་འབྱོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཅན་ཏེ་དེ་དག་ནི་ཚུལ་དེ་ལས་མི་འདའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་འགྲོ་བའམ་འོང་བ་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །​རབ་འབྱོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཚུལ་ཅན་ནོ། །​རབ་འབྱོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཡང་དག་པའི་མཐའི་ཚུལ་ཅན་དང་། མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཅན་དང་། བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་དབྱིངས་ཀྱི་ཚུལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-12298#UT22084-029-001-12298