Degé Kangyur volume 30, F.153.a

རྩོམ་པ་དང་། བསམ་གཏན་གང་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། ཤེས་རབ་གང་སྒོམ་པ་དེ་ཡང་ངར་འཛིན་པ་དང་། ང་ཡིར་འཛིན་པར་ལྟུང་བའི་སེམས་ཀྱིས་ཤེས་རབ་སྒོམ་པར་བྱེད་དོ། །​དེ་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་པར་བྱེད་པ་ན། འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། བདག་གིས་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་ནོ། །​སྦྱིན་པ་འདི་སྦྱིན་པར་བྱའོ། །​བདག་ནི་སྦྱིན་པ་དང་ལྡན་ནོ། །​བདག་གིས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་ངོ་། །​བདག་གིས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །​བདག་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་ནོ། །​བདག་གིས་བཟོད་པར་བྱའོ། །​བདག་གིས་བཟོད་པ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །​བདག་ནི་བཟོད་པ་དང་ལྡན་ནོ། །​བདག་གིས་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམ་མོ། །​བདག་གིས་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམ་པར་བྱའོ། །​བདག་ནི་བརྩོན་འགྲུས་དང་ལྡན་ནོ། །​བདག་བསམ་གཏན་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་གོ། བདག་གིས་བསམ་གཏན་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །​བདག་ནི་བསམ་གཏན་དང་ལྡན་ནོ། །​བདག་གིས་ཤེས་རབ་བསྒོམ་མོ། །​བདག་གིས་ཤེས་རབ་འདི་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །​བདག་ནི་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་ནོ། །​སྙམ་སྟེ། དེ་སྦྱིན་པ་དེས་རློམ་སེམས་སུ་བྱེད་དོ། །​སྦྱིན་པ་དེ་རློམ་སེམས་སུ་བྱེད་དོ། །​བདག་གི་སྦྱིན་པའོ་སྙམ་དུ་རློམ་སེམས་སུ་བྱེད་དོ། །​དེ་བཞིན་དུ། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། བཟོད་པ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་དང་། བསམ་གཏན་དང་། ཤེས་རབ་རློམ་སེམས་སུ་བྱེད་དོ། །​ཤེས་རབ་ཀྱིས་རློམ་སེམས་སུ་བྱེད་དོ། །​བདག་གི་ཤེས་རབ་བོ་སྙམ་དུ་རློམ་སེམས་སུ་བྱེད་དོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དེ་དག་མེད་དེ། སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནི་ཕ་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །​ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དེ་དག་མེད་དོ། །​བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མི་སྐྱེའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནི་ཕ་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་པ་དེས་ནི་ཕ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-12283#UT22084-029-001-12283