Degé Kangyur volume 29, F.43.b

ཤཱ་རིའི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་པ་ལ་གལ་ཏེ་ལུས་དམིགས་པ་དང་། ངག་དམིགས་པ་དང་། ཡིད་དམིགས་པ་ཡོད་པར་གྱུར་ན། དེ་དེའི་ཚེ་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་དེས་སེར་སྣའི་སེམས་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་ཞིང་། འཆལ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་སེམས་དང་། གནོད་སེམས་ཀྱི་སེམས་དང་། ལེ་ལོའི་སེམས་དང་། རྣམ་པར་གཡེང་བའི་སེམས་དང་། འཆལ་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱང་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལྟར་ན་རིག་པར་མི་བྱ་སྟེ། འདི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་པ་ནི་ལུས་དང་། ངག་དང་། ཡིད་ཀྱི་གནས་ངན་ལེན་སྐྱེད་པ་དེ་ནི་གནས་མེད་དོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་སྤྱོད་པ་ནི་ལུས་ཀྱི་གནས་ངན་ལེན་སྦྱོང་བ་དང་། ངག་གི་གནས་ངན་ལེན་སྦྱོང་བ་དང་། ཡིད་ཀྱི་གནས་ངན་ལེན་སྦྱོང་བར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀྱི་ལས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །​ཤཱ་རིའི་བུས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཇི་ལྟར་ན་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀྱི་གནས་ངན་ལེན་སྦྱོང་བར་བགྱིད་པ་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཤཱ་རིའི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འདི་ལྟར་ལུས་མི་དམིགས་པ་དང་། ངག་མི་དམིགས་པ་དང་། ཡིད་མི་དམིགས་པ་སྟེ། ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ལུས་དང་། ངག་དང་། ཡིད་ཀྱི་གནས་ངན་ལེན་སྦྱོང་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་ཕྱིན་ཆད་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་ཡང་དག་པར་བླངས་ནས་གནས་ཏེ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་སེམས་སམ། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སེམས་མི་སྐྱེད་པར་དེ་རྟག་པར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་སེམས་ཉེ་བར་འཇོག་པར་བྱེད་ན། དེ་ལྟ་བུ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-11465#UT22084-029-001-11465