Degé Kangyur volume 30, F.86.a

མཆིས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདི་ནི་ཆེ་བ་ལགས་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་ལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ཡང་། ཆོས་གང་ཡང་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་མ་མཆིས་ཤིང་། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡང་སྐོར་ལ་ཆོས་གང་ཡང་འཇུག་པར་བགྱིད་པའམ། ལྡོག་པར་བགྱིད་པ་ཡང་མ་མཆིས་ཏེ། ཆོས་གང་ཡང་ཡོངས་སུ་མཐོང་བ་ཡང་མ་མཆིས་ལ། ཆོས་གང་ཡང་ཡོངས་སུ་མ་མཐོང་བ་ཡང་མ་མཆིས་ལགས་སོ། །​དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་གང་ཡང་འཇུག་པའམ། ལྡོག་པའི་ཆོས་དེ་དམིགས་སུ་མ་མཆིས་པའི་སླད་དུ་སྟེ། འདི་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཏན་མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་ལགས་པས་སྟོང་པ་ཉིད་ནི་འཇུག་པར་བགྱིད་པའམ། ལྡོག་པར་བགྱིད་པ་མ་ལགས་ལ། མཚན་མ་མ་མཆིས་པ་དང་། སྨོན་པ་མ་མཆིས་པ་ཡང་འཇུག་པར་བགྱིད་པའམ། ལྡོག་པར་བགྱིད་པ་མ་ལགས་སོ། །​དེ་ལྟར་ན་གང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བསྟན་པ་དང་། རབ་ཏུ་བསྟན་པ་དང་། བརྗོད་པ་དང་། གདགས་པ་དང་། འཇུག་པ་དང་། རྣམ་པར་འགྲེལ་བ་དང་། རྣམ་པར་འབྱེད་པ་དང་། སྨོས་པ་དང་། གསལ་བར་བགྱིད་པ་དང་། ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་སྟོན་པ་འདི་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ལགས་སོ། །​ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བསྟན་པ་དེ་ཡང་སུས་ཀྱང་མ་བསྟན། སུས་ཀྱང་མ་བཟུང་ལགས་སོ། །​གང་སུས་ཀྱང་མ་བསྟན་སུས་ཀྱང་མ་བཟུང་བ་དེ་ནི་སུས་ཀྱང་མངོན་སུམ་དུ་མ་བགྱིད་ལགས་སོ། །​གང་སུས་ཀྱང་མ་བསྟན་སུས་ཀྱང་མ་བཟུང་། སུས་ཀྱང་མངོན་སུམ་དུ་མ་བགྱིས་པ་དེ་ལ་ནི་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སུ་ཡང་མ་མཆིས་ཏེ། ཆོས་བསྟན་པ་འདི་ལ་སུ་ཡང་སྦྱིན་གནས་སུ་འགྱུར་བ་ཡང་མ་མཆིས་ལགས་སོ། །​ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཁྲི་བརྒྱད་སྟོང་པ་ལས་གནས་མེད་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་པའོ།​། །​།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-12149#UT22084-029-001-12149