Degé Kangyur volume 30, F.78.a

གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་གིས། འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་བགྱི་ན་འདམ་བུའི་ཚལ་ལམ། འོད་མའི་ཚལ་ལམ། བུ་རམ་ཤིང་གི་ཚལ་ལམ། མདའ་རྒྱུའི་ཚལ་ལམ། ཏིལ་གྱི་ཞིང་ལྟར་ཡོངས་སུ་གཏམས་པར་གྱུར་ཅིང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་གིས་བསྐལ་པའམ། བསྐལ་པ་ལས་ལྷག་པར་ཆོས་བཤད་པར་གྱུར་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རེ་རེས་ཀྱང་སེམས་ཅན་ཚད་མ་མཆིས། གྲངས་མ་མཆིས་པ་དག་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་མཛད་ཀྱང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་ནི་འགྲིབ་པའམ་འཕེལ་བར་མི་མངོན་པའི་སླད་དུའོ། །​དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་སེམས་ཅན་མ་མཆིས་པ་དང་། སེམས་ཅན་དབེན་པའི་སླད་དུའོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་དུ་ཕྱོགས་བཅུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རེ་རེར་ཡང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་གིས་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་བགྱི་ན། འདམ་བུའི་ཚལ་ལམ། འོད་མའི་ཚལ་ལམ། བུ་རམ་ཤིང་གི་ཚལ་ལམ། མདའ་རྒྱུའི་ཚལ་ལམ། ཏིལ་གྱི་ཞིང་ལྟར་ཡོངས་སུ་གཏམས་པར་གྱུར་ཅིང་བཞུགས་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་གིས་བསྐལ་པའམ། བསྐལ་པ་ལས་ལྷག་པར་ཆོས་བཤད་པར་གྱུར་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རེ་རེས་ཀྱང་སེམས་ཅན་ཚད་མ་མཆིས། གྲངས་མ་མཆིས་པ་དག་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་མཛད་ཀྱང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་ནི་འགྲིབ་པའམ་འཕེལ་བར་མི་མངོན་ལགས་སོ། །​དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་སེམས་ཅན་མ་མཆིས་པ་དང་། སེམས་ཅན་དབེན་པའི་སླད་དུ་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་གྲངས་དེས་ན། བདག་གིས་འདི་སྐད་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གང་དག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སླད་དུ། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འཚལ་བ་དེ་དག་ནི་ནམ་མཁའ་ཡོངས་སུ་དགྲོལ་བར་འཚལ་བ་ལགས་སོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །​དེ་ནས་དགེ་སློང་ཞིག་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ་འདི་ལྟ་སྟེ། ཆོས་གང་ཡང་སྐྱེ་བ་ཡང་མེད། འགག་པ་ཡང་མེད་ལ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡང་ཡོད། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-12133#UT22084-029-001-12133