Degé Kangyur volume 30, F.40.b

གྱ་ནོམ་པས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ནས། རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའི་མོད་ལས་སྐྱེས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་བྱའོ། །​བྱམས་པས་སྨྲས་པ། བཙུན་པ་རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་ཐེག་པ་ལ་གསར་དུ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་དང་བཅས་པ་དེ་དག་གི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་བསམས་ཏེ། རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའི་མཆོག་གིས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ལ། རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་གོང་ན་མེད་པའི་བར་གྱིས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཞིང་། རྗེས་སུ་ཡི་རང་ནས་ཀྱང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་སྔོ་བར་བྱེད་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་འདུ་ཤེས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་དང་། སེམས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་དང་། ལྟ་བ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པར་ཇི་ལྟར་མི་འགྱུར། རབ་འབྱོར་གྱིས་སྨྲས་པ། བྱམས་པ་གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་དང་བཅས་པ་དེ་དག་ལ་བསམས་ཏེ། དེ་ལ་ཡང་སངས་རྒྱས་སུ་འདུ་ཤེས་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་། དགེ་བའི་རྩ་བར་འདུ་ཤེས་པར་མི་འགྱུར་ལ། སེམས་གང་གིས་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པའི་སེམས་དེ་ལ་ཡང་སེམས་སུ་འདུ་ཤེས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་བསྔོས་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འདུ་ཤེས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པར་མི་འགྱུར། སེམས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པར་མི་འགྱུར། ལྟ་བ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་དང་། དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་དག་ལ་བསམས་ཤིང་མཚན་མར་འཛིན་ཏེ། མཚན་མར་བཟུང་ནས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཞིང་། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྔོ་བར་བྱེད་ན། དེ་ལྟར་སྔོན་ནི་འདུ་ཤེས་དང་། སེམས་དང་། ལྟ་བ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པར་འགྱུར་རོ། །​གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་དང་། དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་དག་དང་། སེམས་གང་གིས་བསམས་པ་དེ་དག་དེ་བཞིན་དུ་ཟད་པ་ལ་ཟད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཟད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ཡོངས་སུ་སྔོ་བར་མི་ནུས་པ་དང་། སེམས་གང་གིས་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པའི་སེམས་དེ་ཡང་དེའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པ་དང་།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-12058#UT22084-029-001-12058