Degé Kangyur volume 30, F.38.a

མཚན་མར་བཟུང་སྟེ། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་སྔོ་བར་མི་བྱེད་ཀྱི་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཚུལ་དང་། མཚན་མ་མེད་པའི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཡོངས་སུ་སྔོ་བར་བྱེད་དེ། དམིགས་པའི་ཚུལ་དང་། དམིགས་པ་མེད་པའི་ཚུལ་དང་། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་ཚུལ་དང་། རྣམ་པར་བྱང་བའི་ཚུལ་དང་། སྐྱེ་བའི་ཚུལ་དང་། འགག་པའི་ཚུལ་གྱིས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་གིས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་ཡང་མ་བསླབས། སངས་རྒྱས་མང་པོ་ལ་ཡང་བསྙེན་བཀུར་མ་བྱས། དགེ་བའི་རྩ་བ་རྣམས་ཀྱང་མ་བསྐྱེད། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱིས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་མ་ཟིན། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་སྟོང་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་ཡང་མ་བསླབས་ན། དེ་དག་གིས་ནི་དངོས་པོ་དེ་དག་དང་། དམིགས་པ་དེ་དག་དང་། དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་དག་དང་། རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའི་མོད་ལས་སྐྱེས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་དེ་དག་མཚན་མར་བཟུང་ནས། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་འགྱུར་རོ། །​བཙུན་པ་རབ་འབྱོར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དེ་ལྟར་བསྟན་པ་འདི་ནི་ཐེག་པ་ལ་གསར་དུ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མདུན་དུ་བརྗོད་པར་མི་བྱའོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། ནང་སྟོང་པ་ཉིད་དང་། དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་བར་དུ་བསྟན་པར་མི་བྱའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེའི་དད་པ་ཙམ་དང་། དང་བ་ཙམ་དང་། དགའ་བ་ཙམ་དང་། གུས་པ་ཙམ་ཡོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་མདུན་དུ་ནི་བརྗོད་པར་བྱ། བསྟན་པར་བྱ་སྟེ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་སྟོང་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་བསྟན་པར་བྱའོ། །​དེ་ནི་དེ་ལྟ་བུ་ཐོས་ན་མི་སྐྲག་མི་དངང་ཞིང་དངང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །​གལ་ཏེ་དེ་དགེ་བའི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-12053#UT22084-029-001-12053