Degé Kangyur volume 29, F.238.b

ཞེ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བདག་གིས་སེར་སྣའི་སེམས་ཚར་བཅད་དོ། །​ཞེས་དམིགས་པ་ལ་གནས་ནས་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་པར་བྱེད་དེ། དེ་ཡང་བདག་དང་། སེམས་ཅན་དང་། སྦྱིན་པའི་འདུ་ཤེས་ལ་གནས་ཤིང་། དེ་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གཏོང་སྟེ། དམིགས་པ་ལ་གནས་ནས། ཕྱི་དང་ནང་གི་དངོས་པོའམ། ཟིན་པའམ། མ་ཟིན་པའམ། ཅི་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གཏོང་བ་དང་། དེ་སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་གནས་ཤིང་། ལུས་དང་། ངག་དང་སེམས་ཀྱི་དམིགས་པ་ལ་གནས་ཏེ། བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ལ་གནས། སེམས་ཅན་དུ་ལྟ་བ་དང་། དགེ་བར་ལྟ་བ་ལ་གནས་ཤིང་། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་དེ་དག་ལ་བསྟེན་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་དག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མོང་དུ་བྱས་ཤིང་བྱང་ཆུབ་དམིགས་ནས། དམིགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་དང་། དེ་བདག་ལ་སྟོད་ཅིང་གཞན་ལ་སྨོད་པ་དང་། བདག་དང་སེམས་ཅན་དང་། བཟོད་པར་ལྟ་བ་ལ་གནས་ཤིང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཉེས་པར་བྱས་པ་བཟོད་པར་བྱེད་ལ། དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མོང་དུ་བྱས་ནས། དམིགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་དང་། དེ་ལུས་དམིགས་ཤིང་། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་དམིགས་ལ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་དམིགས་ཤིང་། བདག་དམིགས་ལ་སེམས་ཅན་རྣམས་དམིགས་ཏེ། བྱང་ཆུབ་དམིགས་ཤིང་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་སྟེ། དེ་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་པ་དེས་རློམ་སེམས་སུ་བྱེད་པ་དང་། དེ་བྱམས་པ་དང་། སྙིང་རྗེ་དང་། དགའ་བ་དང་། བཏང་སྙོམས་སྒོམ་པར་བྱེད་ཅིང་། བསམ་གཏན་རྣམས་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་རྣམས་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་དང་། སྙོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་ལ་ཡང་སྙོམས་པར་འཇུག་ལ། ལྡང་བར་ཡང་བྱེད་ཅིང་། དེ་དག་གི་རོ་མྱོང་བར་ཡང་བྱེད་ལ། དེ་དག་གིས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-11855#UT22084-029-001-11855