Degé Kangyur volume 29, F.237.b

སྤོས། བྱུག་པ་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་བྱུག་པ། གནས་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་གནས། མལ་ཆ་དང་སྟན་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་མལ་ཆ་དང་སྟན། འཚོག་ཆས་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་འཚོག་ཆས། སྨན་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་སྨན། མིའི་ཡོ་བྱད་གང་ཡང་རུང་བའི་བར་དག་སྦྱིན་པར་བྱེད་ཅིང་། བུ་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་བུ་སྦྱིན་པར་བྱེད། བུ་མོ་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་བུ་མོ་སྦྱིན་པར་བྱེད། ཆུང་མ་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཆུང་མ་སྦྱིན་པར་བྱེད། རྒྱལ་སྲིད་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་རྒྱལ་སྲིད་སྦྱིན་པར་བྱེད། མགོ་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་མགོ་སྦྱིན་པར་བྱེད། མིག་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་མིག་སྦྱིན་པར་བྱེད། ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་སྦྱིན་པར་བྱེད། ཤ་དང་། ཁྲག་དང་། རྐང་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཤ་དང་ཁྲག་དང་རྐང་སྦྱིན་པར་བྱེད་ལ་དེ་ཡང་གནས་ཤིང་ཡོངས་སུ་གཏོང་བར་བྱེད་དེ། དེ་འདི་སྙམ་དུ་བདག་ནི་སྦྱིན་པ་བྱེད་པའོ། །​འདི་ནི་ལེན་པའོ། །​འདི་ནི་སྦྱིན་པའོ། །​བདག་ནི་སེར་སྣ་མེད་པའོ། །​བདག་ནི་སྦྱིན་བདག་གོ། །​བདག་ནི་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གཏོང་བའོ། །​བདག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བཞིན་བྱེད་པའོ། །​བདག་ནི་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་པའོ་སྙམ་དུ་སེམས་ཤིང་སྦྱིན་པ་དེ་ཡང་བྱིན་ནས། དམིགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མོང་དུ་བྱས་ཤིང་བདག་གི་སྦྱིན་པའི་འབྲས་བུ་འདིས་སེམས་ཅན་འདི་དག་ཚེ་འདི་ལ་ཡང་བདེ་བར་འགྱུར་ཞིང་། ལེན་པ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་སྔོ་བར་བྱེད་དོ། །​དེ་ནི་ཆགས་པ་གསུམ་ལ་ཆགས་ཤིང་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་པར་བྱེད་དེ། གསུམ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། བདག་ཏུ་འདུ་ཤེས་པ་དང་། གཞན་དུ་འདུ་ཤེས་པ་དང་། སྦྱིན་པར་འདུ་ཤེས་པ་སྟེ། ཆགས་པ་གསུམ་པོ་དེ་དག་ལ་ཆགས་ཤིང་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་པར་བྱེད་དེ། དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱའོ། །​ཅིའི་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་པའི་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-11853#UT22084-029-001-11853